Våra medlemmar

Abintus Consulting

Vägen från ohållbart till hållbart börjar i varje individs personliga ledarskap. Abintus Consulting hjälper chefer och ledare att öka sin medvetenhet, och sin förmåga att leda mot välmående och hållbarhet för individen, organisationen och samhället.

Ängelholms kommun

Ängelholms kommun var en del av nätverket GBIS, Geografiskt beställarnätverk för Innovationsupphandling i Skåne. Nätverkets mål var att stärka kommuners kompetens kring innovationsupphandlingar. De samverkar för en hållbar framtid i en kommunövergripande klimatanpassningsgrupp.

Arbetarnas bildningsförbund Skåne (ABF Skåne)

ABF Skåne stödjer och skapar förutsättningar för ABF-avdelningarna och medlemsorganisationer att stärka och utveckla det lokala demokratiarbetet, vilket bidrar till ökad social hållbarhet i Skåne.

Åstorps kommun

Åstorps kommun arbetar för att se hur Agenda 2030 och de 17 globala målen kan implementeras och beaktas i kommunens verksamheter. De är även en del av projektet Glokala Sverige vars syfte är att ge kommuners tjänstemän och politiker verktyg för att förverkliga Agenda 2030 lokalt.

Bauer Watertechnology Systems

Bauer Watertechnology Systems erbjuder kemikaliefri vattenbehandlingsteknik och tillhandahåller en vattenbehandlingssystem som förlänger livslängden hos kallvatten-, varmvatten-, värme-, kyl- och ventilationssystem.

Bromölla kommun

Bromölla kommun ligger i nordöstra Skåne vid gränsen mot Blekinge. Bromölla har vacker och omväxlande natur med allt ifrån öppna landskap till bokskogar och stränder vid Östersjökusten. I kommunen finns Skånes största sjö Ivösjön.

Burlövs kommun

Burlövs kommun har implementerat Miljöprogrammet 2030, som är ett övergripande miljöstrategiskt dokument för att nå de nationella miljökvalitetsmålen och bidra till det globala arbetet med Agenda 2030.

CirEko

”Blomstrande affärer och samhällen inom planetens gränser.” Det är CirEkos målbild. För att nå dit engagerar vi för en växande lönsam cirkulär marknad så affärs- och samhällsmöjligheterna med den cirkulära ekonomin tas till vara av flera. Det gör vi i bred samverkan konkret, innovativt och långsiktigt och med CirEko®-konceptet. CirEko är en non-profit näringslivs- och medlemsorganisation.

Cradlenet

Cradlenet ett nätverk som hjälper företag och organisationer med omställningen till cirkulär ekonomi. Det gör man genom att stödja sina medlemmar med bland annat rådgivning, ny kunskap, omvärldsbevakning, studier, utbildningar, opinion och nätverkande lokalt, nationellt och på nordisk nivå.

den goda jorden

Den Goda Jorden

Den Goda Jorden är en ideell förening som arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid. De förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.

EasySteps

EasySteps Consulting är en hållbarhetspartner. Vi erbjuder konsulttjänster, utbildningar och systemstödet EasyStepsGO. I EasyStepsGO kan man genomföra analyser, skapa och agera på handlingsplaner, hållbarhetsrapportera och följa upp. I plattformen kan hela organisationen arbeta tillsammans och även bjuda in externa intressenter i projekt.

Ekoll AB

Ekoll AB

Ekoll AB arbetar med undersökningar och utredningar inom miljö-, vatten- och naturvård. Främst våtmarker, dammar, sjöar och vattendrag men även med avgränsande landområden.

Ekologigruppen

Ekologigruppen är ett medarbetarägt konsultföretag som ger stöd i den hållbara samhällsplaneringen med en värdegrund baserad i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Eslövs kommun

Eslövs kommun klassas som en ekokommun sedan 1993. Eslövs kommun har bland annat ingått i projekt som RådRum och var med och ansökte om att göra Vombsjöområdet till ett biosfärområde. De driver även kommunalt miljömålsarbete utifrån de nationella miljömålen.

Fri Kommunikation

Fri Kommunikation är kommunikationsbyrån med hållbar tillväxt och koncept i fokus. Man tror på att berätta storys, på att skapa relationer och på att arbeta strategiskt för att växa och tror inte på snabba lösningar. En ny webbsida är så mycket mer än bara en webbsida, sociala medier är mycket mer än sociala medier och en bild är mycket mer än en bild.

Fridhems folkhögskola

Fridhems folkhögskola ligger på den skånska slätten i byn Svalöv och grundades 1873 och är med sina 149 år en av de äldsta folkhögskolorna i Sverige. Idag är Fridhems folkhögskola en av Sveriges bästa folkhögskolor med välrenommerade folkhögskoleutbildningar inom allmän och särskild kurs med inriktning mot kultur.

GIAB Nordic

GIAB:s kärnverksamhet ligger i att utveckla, implementera och kommersialisera affärsmodeller baserade på cirkulär ekonomi. Affärsidén är att öka varors, produkters och komponenters ekonomiska värde. Genom återbruk bidrar GIAB till effektivare resursutnyttjande, något som i sin tur främjar en hållbarare framtid.

Hållbar idé

Hållbar idé´s projekt finns inom både offentlig och privat verksamhet, exempelvis inom miljörätt, miljöledning och integrering av ledningssystem, utbildning och processledning. Alltid med fokus på hållbar utveckling.

Hållbart Byggande i Syd

Hållbart Byggande i Syd är en ideell förening vars syfte är att vara ett nätverk för företag i byggbranschen som är inriktade mot ekologiskt hållbart byggande eller som vill utveckla sin verksamhet i en sådan riktning.

Hässleholms kommun

Hässleholms kommun satsar bland annat på projekt och åtgärder för att utveckla naturvärden, sprida kunskaper om naturen samt göra den tillgänglig. De erbjuder även energi- och klimatrådgivning för smartare energianvändning i kommunen.

Helge å Model Forest

Helge å Model Forest arbetar för en hållbar landskapsutveckling i hela Helgeåns avrinningsområde. Model Forest är ett forum för delaktighet och samverkan mellan de som använder landskapet och att genom dialog lösa gemensamma frågor.

Helsingsborgs stads logga_liggande

Helsingborgs stad

Helsingborgs stad har ingått i projektet Cirkulära Skåne för att främja cirkulär upphandling och cirkulära inköp hos kommuner och dess medarbetare. De var även en del av projektgruppen för att ta fram verktyg för minskat avfall vid nybyggnation.

Höganäs kommun

Höganäs kommun arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Höganäs. Miljöhänsyn tas vid inköp och upphandlingar, vid nybyggnation och skötsel av kommunala fastigheter. Lärande av hållbar utveckling ingår även som en ämnesövergripande del i skolornas utbildningsverksamhet enligt läroplanen.

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstads ledord är närhet, öppenhet och jämställdhet. De är medlemmar i FN:s Global Compact som arbetar för hållbar utveckling utifrån de Globala Målen. De ingår även i PRME som är en plattform för utveckling av ansvarsfull och hållbar ekonomutbildning.

Höörs kommun

Höörs kommun ingick i projektet MILOU- Offentlig upphandling för hållbar utveckling, ett EU-finansierat projekt om miljöanpassad offentlig upphandling. Höörs kommun var en del av det regionala samverkansprojektet: Naturvårdssatsningen, för att stimulera naturvårdsarbetet i skånska kommuner.

Idéburen Utveckling

Föreningen är en utvecklingsplattform för organisationer och individer inom idéburen utveckling och sociala innovationer. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden, och verkar med utgångspunkt i folkbildningens arbetssätt och metoder. Ändamålet är att stödja idéburna drivkrafter som motor och logik bakom lösningar för en hållbar samhällsutveckling. Verksamheten sker främst genom social mobilisering, aktivt medborgarskap, organisering och lokal utveckling.

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. De arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.

Kävlinge kommun

Kävlinge kommun ingick i det regionala projektet Naturvårdssatsningen för att stimulera naturvårdsarbetet i Skånes kommuner. Kommunen arbetar utifrån Agenda 2030 och de Globala målen för att uppnå ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Klippans kommun

Klippans kommun ingick i projektet MILOU- Offentlig upphandling för hållbar utveckling, ett EU-finansierat projekt om miljöanpassad offentlig upphandling. De har även ett miljöprogram som ska utgöra en plattform för god miljö och hållbar utveckling i kommunen.

Kristianstads kommun

Kristianstads kommun är en av Skånes kommuner som driver lokalt Miljömålsarbete utifrån de Globala Målen. Kommunens strategiska färdplan pekar ut viktiga frågor, som stärkta ekosystemtjänster, fossilbränslefri kommunkoncern, rik natur och långsiktigt hållbara bostadsmiljöer.

Kvarnby folkhögskola

Kvarnby folkhögskola verkar i Malmö med omnejd och är ett rikstäckande distanslärcentrum. Skolan har en värdegrund, där miljö- och klimatfrågor intar en viktig plats. Inom vår verksamhet dominerar allmänna kurser, yrkeskurser och kurser i svenska, men på skolan finns också flera estetiska verksamheter och många samverkanskurser.

Landskrona kommun

Landskrona kommuns utgångspunkt är att utvecklingen i staden ska vara långsiktigt hållbar inom den ekonomiska- och sociala dimensionen men även i miljödimensionen.

Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne har varit med och drivit samt finansierat projektet Rädda Maten Skåne för att få aktörer att hitta nya vägar för att minska matsvinnet. De är även partners i projektet Cirkulära Skåne vars mål är att främja cirkulär upphandling.

Lantbrukarnas riksförbund

Lantbrukarnas riksförbund är en partipolitiskt obunden intresse- och företagsorganisation inom de gröna näringarna. De gröna näringarna har en nyckelroll vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Lomma kommun

Lomma kommun ingick i projektet MILOU – Offentlig upphandling för hållbar utveckling. De ingick även i det regionala projektet Naturvårdssatsningen för att stimulera naturvårdsarbetet i Skånes kommuner.

Lunds kommun

Lunds kommun är en av kommunerna som var med och ansökte om att göra Vombsjöområdet till ett biosfärområde. De driver projektet Klimatneutrala Lund 2030 där en handlingsplan som kan bidra till en klimatneutral stad ska tas fram.

Lunds stift

Lunds stift sitter med i Hållbar Utveckling Skånes styrelse. Stiftkonsulenten för hållbar utveckling arbetar såväl strategiskt som operativt med hållbar utveckling bland annat kring miljödiplomering, kulturarv och inköpsarbete.

Lunds universitet

Lunds universitet är med sju fakulteter samt forskningscentrum och specialhögskolor den största enheten för forskning och högre utbildning i Sverige. De har bland annat ingått i projektgruppen för att ta fram verktyg för minskat avfall vid nybyggnation.

Malmö stad

Malmö stad är en del av projektet Cirkulära Skåne. De har också varit en del av nätverket GBIS, Geografiskt beställarnätverk för Innovationsupphandling i Skåne. Nätverkets mål var att stärka kommuners kompetens kring innovationsupphandlingar.

Malmö universitet

Malmö universitet erbjuder hållbarhetsstudier med utgångspunkt från en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. De bedriver även forskning inom hållbarhetsstudier.

Marint Kunskapscenter i Malmö

Marint Kunskapscenter i Malmö bedriver verksamhet inom marin utveckling och marin pedagogik. De har som mål att främja kunskapen kring marin hållbar utveckling.

Marla Miljödialog

Marla Miljödialog är en miljökonsult med fokus på strategi, förändringsprocesser och kommunikation. Marla Miljödialogs specialområden är framför allt klimatanpassning, minskad klimatpåverkan, förebyggande av avfall och hållbar stadsutveckling.

Medborgarskolans Skånedistrikt

Medborgarskolans Skånedistrikt är ett humanistiskt studieförbund som sätter folkbildning i fokus. De arbetar systematiskt för ökad hållbarhet – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Miljöpartiet de Gröna i Skåne

Miljöpartiet de Gröna i Skåne arbetar för ett mänskligare, klimatsmartare och miljövänligare Skåne. De prioriterar bland annat att bekämpa klimatförändringen, skapa en giftfri miljö samt arbetar för en ökad biologisk mångfald.

Mossagårdens natur- och hampastiftelse

Mossagårdens natur- och hampastiftelse vill verka för en växande inhemsk livsmedelsförädling som baseras på ekologiska, regenerativa odlingsmetoder och anser att hampa är en av de grödor som har störst potential att bidra till ett lantbruk som kan fungera som en kolsänka.

Naturskyddsföreningen Skåne

Naturskyddsföreningen Skåne deltog i GBIS seminarium om plast i upphandlingar. De arbetar med en rad olika klimat- och miljöfrågor för ett mer hållbart Skåne.

Osby kommun

Osby kommun strävar efter en hållbar utveckling för att skapa god livskvalitet för alla som bor och verkar i kommunen och för kommande generationer.

Östra Göinge kommun

Östra Göinge kommun har en programhandling som redogör för det långsiktiga miljöarbetet inom kommunen. Programhandlingen behandlar bland annat områden som Hållbara Transporter, Hänsyn till sjöar och vattendrag, Skydd av natur- och kulturvärden och Hållbart energisystem.

Pecan Studio

Pecan Studio är ett arkitektföretag i Lund med inriktning på miljöanpassade bostäder och hållbar planering.

Perstorps kommun

Perstorps kommun erbjuder energi- och klimatrådgivning för privatpersoner, ideella organisationer och föreningar som har funderingar över deras energianvändning i kommunen.

PlanetPeople

Sedan starten 2008 har PlanetPeople hjälpt en mängd företag från många branscher att utveckla hållbara, säkra och hälsosamma arbetsplatser och företag. Visionen är att hjälpa företag att bli socialt och ekologiskt hållbara.

Potius

På Potius är de dedikerade till att hjälpa organisationer att navigera i dagens komplexa hållbarhetslandskap. De erbjuder konsulthjälp inom hållbar utveckling och ledningssystem, anpassad för att möta kunders unika behov och mål. Deras tjänster är tillgängliga både genom enskilda projekt och interimslösningar.

Region Skåne

Region Skåne har deltagit i ett flertal projekt tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne, bland annat Cirkulära Skåne, Rädda Maten Skåne och i utförandet av deras Handlingsplan för kemikalier 2017 – 2020.

Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne

Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne har utställningar som berättar om Skånes olika sidor: staden, landskapet och filmen. De arbetar även med att bevara, utveckla och undersöka platser, byggnader och landskap i Skåne.

Resilient Regions Association

Resilient Regions Association har som fokus att utveckla samarbeten och nya lösningar för ett samhälle med förmågan att upprätthålla funktionalitet och snabbt återhämta sig från påfrestningar. Helt enkelt ett mer resilient samhälle.

Röstånga Tillsammans

Röstånga Tillsammans är en ideell paraplyförening som verkar för samarbete och utveckling i Röstångabygden, Skåne. De verkar tvärsektoriellt – inom näringsliv/turism, boende, attraktionskraft och livskvalitet, natur- och kulturfrågor.

Sensus Skåne-Blekinge

Sensus Skåne-Blekinge är ett studieförbund som arbetar med perspektiven Livsfrågor, Mångfald och Globala frågor. De har folkbildningsverksamhet i alla kommuner i Skåne och Blekinge.

Simrishamns kommun

Simrishamns kommun arbetar kommunövergripande med att ta fram ett nytt hållbarhetsprogram som omfattar de tre perspektiven – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Sjöbo kommun

Sjöbo kommun är en av kommunerna som ansökte om att göra Vombsjöområdet till ett biosfärområde. De ingick även i det regionala samverkansprojektet: Naturvårdssatsningen, för att stimulera naturvårdsarbetet i skånska kommuner.

Skånes Kärngårdsförening

Skånes Kärngårdsförening arbetar för ett mer hållbart Skåne och uppmanar till diskussion om hur vi ska lösa framtidens försörjning på ett fossilfritt sätt. De organiserar och godkänner skånska kärngårdar som ska stå för Öppenhet, Varsamhet och Framsynthet.

Skurups kommun

Skurups kommun är en del av nätverket för Förebyggande av avfall. De arbetar bland annat med att minska matsvinnet inom måltidsservice i kommunen.

Sparbanken Syd

Sparbanken Syd är Sveriges äldsta fristående sparbank. De anser att vinsten från deras verksamhet ska investeras där den gör nytta för en hållbar tillväxt i regionen. Banken har inga aktieägare, bonusar eller kopplingar till någon annan storbank.

Sportfiskarna, region syd

Sportfiskarna, region syd är sportfiskets och fiskevårdens intresseorganisation. Det är en demokratiskt uppbyggd ideell miljöorganisation med ett brett fokus på fisk och vattenmiljö.

Staffanstorps kommun

Staffanstorps kommun var en del av nätverket GBIS, Geografiskt beställarnätverk för Innovationsupphandling i Skåne. Nätverkets mål var att stärka kommuners kompetens kring innovationsupphandlingar.

Stena Fastigheter

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Stena Fastigheter utvecklar städer och förvaltar med omtanke både för människa och miljö. I Malmö har man 8 000 lägenheter och i över 20 år har Stena Fastigheter arbetat med social hållbarhet, ett arbete som alltid utgår från platsens förutsättningar, behov och utmaningar. Stena Fastigheter samverkar med sina hyresgäster, kommuner, skolor, ideella organisationer, myndigheter, föreningar och lokala eldsjälar. På Lindängen i Malmö driver man ett LONA-projekt tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne.

Stiftelsen Skånska Landskap

Stiftelsen Skånska Landskap bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer samt stimulera det rörliga friluftslivet. Sedan september 2010 är de en självständig organisation, med årligt anslag från Region Skåne för den allmännyttiga delen av verksamheten.

Stiftelsen TEM

Stiftelsen TEM arbetar med verksamhetsutveckling med fokus på CSR, miljö och hållbart företagande. Genom utbildningar, rådgivning och nätverk stöttar de organisationer som vill nå nästa nivå i sitt hållbarhetsarbete.

Studieförbundet Vuxenskolan, Skånedistriktet

Studieförbundet Vuxenskolan, Skånedistriktet är ett av Sveriges största och mest lokala studieförbund. De har verksamhet i Skånes alla kommuner och samarbetar med ett flertal organisationer med inriktning på hållbar utveckling, landsbygd, funktionsnedsättning och kulturarv.

Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge

Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge är ett studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet och ger stöd till studiecirklar och föreningar i Sverige. De har en särskild inriktning mot ökad kunskap om djur, natur, miljö och kultur och arbetar aktivt med hållbar utveckling.

Svalövs kommun

Svalövs kommun har ett antal miljömål som bland annat innefattar hållbara transporter, hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag och skydd av Skånes mark- och vattenresurser. De deltar även i projektet Fossilfria kommuner i Skåne.

Svedala kommun

Svedala kommun deltog i projektet Översta steget med syfte att minska mängden avfall i offentlig verksamhet. Under projektet minskade de matsvinnet på förskolan Hattstugan med ca 32 %.

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

SLU bidrar med kunskap för att utveckla och bruka våra naturresurser på ett hållbart sätt. Här bedrivs forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för ett hållbart liv.

Sydvatten AB

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till nästan en miljon invånare i Skåne. Tillsammans med kommunernas VA-organisationer driver Sydvatten skolprojektet Drick kranvatten.

Sysav

Sysav står för Sydskånes avfallsaktiebolag och ägs av 14 skånska kommuner. De bedriver hållbar resurshantering genom att omhänderta och förädla avfall till värdefulla resurser.

Tomelilla kommun

Tomelilla kommun arbetar aktivt med omställningen till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. De ingick i det regionala samverkansprojektet: Naturvårdssatsningen, för att stimulera naturvårdsarbetet i skånska kommuner.

Trelleborgs kommun

Agenda 21-kontoret i Trelleborg arbetar för en ökad miljömedvetenhet bland kommunens verksamma samt för en hållbar utveckling av Trelleborgs kommun. Kommunen ingår i projektet Cirkulära Skåne.

Urbanisland

Urbanisland AB arbetar med hållbar samhällsutveckling på strategisk nivå med fokus på städer, byar och öar. Utgångspunkten är en utveckling där ekonomin bygger sociala- och naturresurser. Urbanisland arbetar mycket med kommuner men även universitet och företag i Sverige, Europa och internationellt.

VA Syd

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen vill man vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer.

Ystads kommun

Ystads kommun har lanserat Ystadmodellen – en handbok som vägleder företag i arbetet med Agenda 2030, för en hållbar affärsutveckling. De ingår även i projektet Cirkulära Skåne.