Våra nätverk

Inom Hållbar Utveckling Skåne är chansen stor att du hittar någon som vill samma sak! I nätverken samlas man kring en viss fråga. De är forum för erfarenhetsutbyte – initiativen och idéerna är medlemmarnas. Nätverken lever sina egna liv, med kontakter och möten som utvecklar nya idéer, driver sakfrågor eller startar projekt.

Vi välkomnar fler nätverk!

Hållbar Utveckling Skåne har tre aktiva nätverk idag, som arbetar med cirkulär ekonomi, avfallshantering och naturvård. Vi välkomnar fler nätverk! Hör gärna av dig om dsjälv har en idé och vill undersöka möjligheten att starta ett nytt nätverk. 

Tidigare nätverk har bland annat arbetat med mat, naturvård, klimat-, trafik- och demokratifrågor. Vill du hämta inspiration från tidigare nätverk? Läs mer om dem i vårt arkiv!

Cradlenet Syd

Cradlenet Syd startade januari 2018 och drivs av Hållbar Utveckling Skåne. Det lokala nätverket anordnar nätverksträffar, i form av bland annat frukostmöten, föreläsningar och seminarier med syfte att sprida kunskap, inspiration och utbyta erfarenheter kring cirkulär ekonomi, främst lokalt i Skåne och södra Sverige. Cradlenet Syd är en del av det nationella Cradlenet.

I nätverkets mejlutskick får du veta mer om hur olika aktörer i Skåne arbetar med cirkulär ekonomi. Vill du stå med på sändlistan för utskick och nyhetsbrev från nätverket Cradlenet Syd så hör av dig. Likaså om du är intresserad av att delta på framtida träffar eller vill du bjuda in Cradlenet Syd för att presentera och diskutera cirkulär ekonomi i din verksamhet? Hör då av dig till: marja.bostrom@hutskane.se

Välkommen att ta del av inspelade webbinarier

Kritik mot cirkulär ekonomi- vad kan vi lära av den?
Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, berättar om sin forskning över kritik av begreppet cirkulär ekonomi.

När har man rätt att kalla sig cirkulär? Intresset för cirkulär ekonomi har börjat vakna hos många företag. Men när har man rätt att marknadsföra sig som cirkulär? Lyssna på Liv Andersson från Stena Recycling AB, Lina K Wiles från Berendsen Textil Service och Christopher Marton från institutionen IIIEE på Lunds Universitet.

avfallstrappan

Förebyggande av avfall

Nätverket Förebyggande av avfall har varit aktivt sedan 2015.
Här diskuteras både möjligheter och utmaningar med att förebygga avfall på individ- och leverantör/producentnivå.
Nätverkets medlemmar kommer från kommuner, kommunala och privata bolag, Länsstyrelsen, Region Skåne, Avfall Sverige och Lunds Universitet. Nätverket har två träffar om året som fyller en viktig funktion för medlemmarna när det gäller erfarenhetsutbyte på förebyggandeområdet. Alla är välkomna att delta i nätverkets träffar för ett ökat erfarenhetsutbyte. Vill du stå med på sändlistan för utskick från nätverket Förebyggande av avfall?
Kontakta maria.larsson@miljodialog.se

Material från nätverksmöte 16 feb 2022:

Skog, jordbruk och vatten

Skog, jordbruk och vatten är ett nätverk som träffas två gånger om året för att diskutera olika ämnen som rör den skånska naturvården, inte minst våtmarker. Gruppen anordnar även studiebesök kring aktuella frågor. Vill du vara med på sändlistan för att ta del av nätverksträffar och studiebesök som rör skog, jordbruk och vatten?
Mejla alice.nicolle@lansstyrelsen.se

Presentationer och minnesanteckningar:

Villkor för nätverk i
Hållbar Utveckling Skånes regi:

Nätverken är öppna för alla!

Syftet med nätverket ska publiceras på Hållbar Utveckling Skånes hemsida.

Kontaktuppgifter till nätverkets sammankallande kommer att publiceras på hemsida och i eventuellt informationsmaterial.

Senast 30 november ska så mycket information som möjligt gällande datum för det kommande årets nätverksträffar, samt tema på träffarna lämnas till föreningens verksamhetsledare. Informationen publiceras i föreningens verksamhetsplan.

En redovisning av gångna årets nätverksträffar lämnas senast 30 januari till verksamhetsledaren. Här redovisas även antal personer i nätverket. Informationen publiceras i föreningens verksamhetsberättelse.

Hållbar Utvecklings Skånes namn och i möjligaste mån även logotyp ska alltid finnas med i all kommunikation från nätverket.