Våra nätverk

Inom Hållbar Utveckling Skåne är chansen stor att du hittar någon som vill samma sak! I nätverken samlas man kring en viss fråga. De är forum för erfarenhetsutbyte – initiativen och idéerna är medlemmarnas. Nätverken lever sina egna liv, med kontakter och möten som utvecklar nya idéer, driver sakfrågor eller startar projekt.

Vi välkomnar nya nätverk

Hållbar Utveckling Skåne har fyra aktiva nätverk idag, som arbetar med cirkulär ekonomi, avfallshantering, naturvård och upphandling. Vi välkomnar fler nätverk! Hör gärna av dig om dsjälv har en idé och vill undersöka möjligheten att starta ett nytt nätverk. 

Tidigare nätverk har bland annat arbetat med mat, naturvård, klimat-, trafik- och demokratifrågor. Vill du hämta inspiration från tidigare nätverk? Läs mer om dem i vårt arkiv!

Ikon för nätverk

Cradlenet Syd

Cradlenet Syd startade januari 2018 och drivs av Hållbar Utveckling Skåne. Det lokala nätverket anordnar nätverksträffar, i form av bland annat frukostmöten, föreläsningar och seminarier med syfte att sprida kunskap, inspiration och utbyta erfarenheter kring cirkulär ekonomi, lokalt i Skåne, Blekinge och sydöstra Småland. Cradlenet Syd är en del av det nationella Cradlenet.

Är du intresserad av att delta på framtida träffar och ta del av Cradlenets nyhetsbrev med mycket matnyttig omvärldsbevakning direkt på din mejl?

Vill du bjuda in Cradlenet Syd för att presentera och diskutera cirkulär ekonomi i din verksamhet? Hör då av dig till marja.bostrom@hutskane.se

Välkommen att ta del av inspelade webbinarier

Kritik mot cirkulär ekonomi- vad kan vi lära av den?
Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, berättar om sin forskning över kritik av begreppet cirkulär ekonomi.

När har man rätt att kalla sig cirkulär? Intresset för cirkulär ekonomi har börjat vakna hos många företag. Men när har man rätt att marknadsföra sig som cirkulär? Lyssna på Liv Andersson från Stena Recycling AB, Lina K Wiles från Berendsen Textil Service och Christopher Marton från institutionen IIIEE på Lunds Universitet.

avfallstrappan

Förebyggande av avfall

Nätverket Förebyggande av avfall har varit aktivt sedan 2015.
Här diskuteras både möjligheter och utmaningar med att förebygga avfall på individ- och leverantör/producentnivå.
Nätverkets medlemmar kommer från kommuner, kommunala och privata bolag, Länsstyrelsen, Region Skåne, Avfall Sverige och Lunds Universitet. Nätverket har två träffar om året som fyller en viktig funktion för medlemmarna när det gäller erfarenhetsutbyte på förebyggandeområdet. Alla är välkomna att delta i nätverkets träffar för ett ökat erfarenhetsutbyte. Vill du stå med på sändlistan för utskick från nätverket Förebyggande av avfall?
Kontakta maria.larsson@miljodialog.se

Material från nätverksmöten 2023:
Material från nätverksmöten 2022:

Skog, jordbruk och vatten

Skog, jordbruk och vatten är ett nätverk som träffas två gånger om året för att diskutera olika ämnen som rör den skånska naturvården, inte minst våtmarker. Gruppen anordnar även studiebesök kring aktuella frågor. Vill du vara med på sändlistan för att ta del av nätverksträffar och studiebesök som rör skog, jordbruk och vatten?
Mejla valentina.zulsdorff@lansstyrelsen.se

Material från nätverksmöten 2023:
Material från nätverksmöten 2022:

Upphandlingserfarenheter Skåne

Nätverket Upphandlingserfarenheter Skåne har varit aktivt sedan 2021. Alla tjänstepersoner knutna till upphandling är hjärtligt välkomna med. Vi använder plattformen Teams för att dela med oss av tips, material och verktyg som hjälper när man ska upphandla. Huvudfokus är hållbarhet, men deltagarna utbyter också generell kunskap om upphandling. En gång i månaden träffas de som hinner och vill digitalt i 45 min för att, på ett informellt sätt, uppdatera varandra vad som händer i den egna verksamheten just nu. Detta för att hitta synergier och utbyta erfarenheter. Med i gruppen sitter personer från kommuner, universitet samt kommunala och regionala bolag.

Vill du också vara med? Kontakta marja.bostrom@hutskane.se

Villkor för nätverk i
Hållbar Utveckling Skånes regi:

Nätverken är öppna för alla!

Syftet med nätverket ska publiceras på Hållbar Utveckling Skånes hemsida.

Kontaktuppgifter till nätverkets sammankallande kommer att publiceras på hemsida och i eventuellt informationsmaterial.

Senast 30 november ska så mycket information som möjligt gällande datum för det kommande årets nätverksträffar, samt tema på träffarna lämnas till föreningens verksamhetsledare. Informationen publiceras i föreningens verksamhetsplan.

En redovisning av gångna årets nätverksträffar lämnas senast 30 januari till verksamhetsledaren. Här redovisas även antal personer i nätverket. Informationen publiceras i föreningens verksamhetsberättelse.

Hållbar Utvecklings Skånes namn och i möjligaste mån även logotyp ska alltid finnas med i all kommunikation från nätverket.