Stadgar, protokoll m.m

Föreningens styrdokument

På denna sida hittar du föreningens stadgar, protokoll och verksamhetsberättelser.

Stadgarna utgör själva grundpelaren för vår förenings verksamhet. Det är här våra regler och principer är nedtecknade, vilket ger en tydlig vägledning för både medlemmar och styrelse i arbetet för föreningens bästa. Stadgarna finns tillgängliga för att skapa en öppenhet och en gemensam förståelse för hur föreningen ska fungera.


Verksamhetsplanerna
visar vägen mot våra mål och visioner. De beskriver vilka aktiviteter föreningen ska genomföra och hur vi ska göra det för att främja hållbarhet i Skåne. Genom att följa verksamhetsplanen kan vi organisera vårt arbete och se till att alla arbetar mot samma mål.


Verksamhetsberättelserna
är en sammanfattning av föreningens aktiviteter under året. Här redovisas både framgångar och utmaningar, vilket ger en helhetsbild av föreningens arbete och resultat. Det är genom dessa berättelser som medlemmarna kan följa med i föreningens utveckling och se hur deras engagemang bidrar till att göra skillnad.

Protokoll

Protokollen är en dokumentation av våra möten och beslut. Här kan medlemmarna följa med i hur beslut fattas och hur olika ärenden diskuteras och hanteras. Detta bidrar till att skapa förtroende och öppenhet kring vår verksamhet, samtidigt som det ger en inblick i de processer som ligger till grund för föreningens utveckling.

Föreningens logotyp

Här hittar du Hållbar Utveckling Skånes logotyp för nedladdning: