Vår styrelse

Hos oss representerar styrelsen hela föreningen och väljs för ett år i taget. Genom att ha årliga mandatperioder säkerställer vi både kontinuitet och möjligheten till nya idéer och perspektiv. Vi jobbar tillsammans för att ta hand om föreningens angelägenheter på ett öppet och ansvarsfullt sätt för att främja gemenskap och utveckling.
Fredrik Björk_7 kopia
Fredrik Björk,
ordförande

Fredrik arbetar som adjunkt i miljövetenskap på Malmö universitet och är programledare för det internationella mastersprogrammet Leadership for Sustainability. Han arbetar med ett brett perspektiv på hållbarhetsfrågor med ett särskilt fokus på tvärsektoriell samverkan.

088A5872_BW
Susanne Dahlberg, vice ordförande
Susanne arbetar som miljöstrateg på Länsstyrelsen Skåne. I arbetet ingår bland annat att följa upp miljömålen och att ta fram åtgärder för att nå miljömålen på regional nivå. Susanne arbetar med frågor som rör hållbar konsumtion, cirkulär ekonomi och Agenda 2030.
Linnea Folkesson

Linnea är processledare för Klimatomställning Malmö. Hon arbetar på Malmö miljöförvaltning med stadens övergripande klimatomställning. Linnea har tidigare arbetat som klimatstrateg i Lomma och som projektledare och verksamhetsutvecklare inom Helsingborgs stad med de flesta av de miljörelaterade frågor inom Agenda 2030

BodilE
Bodil Elmqvist

Bodil arbetar som strateg på VA SYD. Hennes ansvarsområde är att samordna arbetet med att begränsa organisationens klimatpåverkan från vatten och avlopp samt att samordna forskning och utveckling. Bodil har tidigare arbetat som hållbarhetsstrateg inom privata och ideella sektorn, samt som forskare och lärare på Lunds universitet. Hennes fokus är bland annat naturresurser, markanvändning och stadsutveckling.

Trevor Graham

Trevor arbetar med hållbar samhällsutveckling i Sverige och internationellt genom sitt företag Urbanisland. Han har tidigare arbetat på St Helena, en av världens mest isolerade öar efter många år i olika ledarroller för Malmö stads hållbarhetsarbete och organisationen Groundwork i UK. Trevor har alltid fokus på helhetslösningar som bygger natur- och sociala resurser och bidrar till en hållbar ekonomi.

SofiaMattsson
Sofia Mattsson

Sofia är projektledare för Klimatavtal Helsingborg och barnrättstrateg i Helsingborgs stad. Hon jobbar med att få företag och föreningar att signera avtal med Helsingborg stad för att tillsammans ställa om till ett hållbart och klimatsmart samhälle.

Per-Uno Alm
Per-Uno Alm

Per-Uno är sedan 2014 strateg för hållbar tillväxt på Sparbanken Syd och var med och startade miljöorganisationen Det Naturliga Steget. Under mer än 25 år har Per-Uno verkat som inspiratör och rådgivare inom hållbar utveckling till företagsledningar, kommuner, landsting, EUs miljökommissionär och svenska regeringen.

Tamara_web2-500x500
Tamara Ritter

Tamara jobbar som konsult inom kommunikation och hållbarhet på nätverksorganisationen Purple Ivy. Efter 8 år i kommunikationsbranschen i Schweiz gick hon ett masterprogram i Leadership for Sustainability. Idag arbetar hon främst med kunder från Sverige, Schweiz och Tyskland som behöver hjälp med kommunikation, såsom att skriva hållbarhetsrapporter, utveckla en hållbarhetsnarrativ för organisationen eller involvera relevanta intressenter för att nå hållbarhetsmål.

Rustan Nilsson
Rustan Nilsson arbetar som miljöpedagog på Sysav, ett miljöföretag i södra Skåne och håller till vardags föreläsningar och workshops, modererar och poddar kring temat Avfall, konsumtion och hållbar utveckling. Med våra sopor som utgångspunkt, utforskar Rustan vilka tankemönster som antingen hjälper eller stjälper utvecklingen mot det hållbara samhället.
Screenshot 2022-05-17 at 14.28.22
Juliana Dänhardt

Juliana arbetar som forskningskoordinator vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet. Hon fokuserar på att stärka samverkan mellan forskning och samhället i ämnen som relaterar till hållbar markanvändning, klimat och biologisk mångfald. Juliana har en bakgrund som forskare i zooekologi, där hon främst har undersökt hur jordbrukspolitiska styrmedel och lantbrukarnas beslut påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster i odlingslandskap.

Linnea Skoogh
Linnéa Skoogh

Linnéa Skoogh är projektledare för ”Klimatneutrala Kristianstad 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser”, en omställningsresa som Kristianstad har tagit sig an tillsammans med 22 andra kommuner i Sverige och Viable Cities. Linnéa är socionom i botten och har arbetat med hållbarhetsfrågor på olika sätt i snart tio år: i idéburen sektor, inom politiken, i näringslivet och nu i en kommun.

Mimmi Bissmont_webb
Mimmi Bissmont

Mimmi Bissmont arbetar som miljö- och klimatstrateg i Svenska kyrkan Lunds stift. Den huvudsakliga uppgiften är att stötta församlingarna i Skåne och Bleking i deras miljö- och klimatarbete. Kyrkans miljöarbete utgår från etiken men har även stark koppling till fastighets- och kulturarvsfrågor. Mimmi har tidigare arbetet många år inom avfallsbranschen och har även forskat kring miljöbeteende i vardagen.

martingull
Martin Güll

Martin har jobbat med utveckling många år inom stora organisationer i näringslivet och offentlig sektor, som chef och intraprenör. Nu bygger han upp en konsultverksamhet i Malmö, TechSeed Sustainable Change, som fokuserar på digitalisering och klimatomställning. På deltid jobbar han även med ett engagemangsprojekt på Sofielund i Malmö, fastigheten Ödet, som ska bli en testbädd för växande cirkulära verksamheter. 

Anna Thim
Anna Thim

Anna Thim jobbar som enhetschef och verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund med inriktningen demokrati och rättighetsfrågor. I huvudsak jobbar hon med att folkbilda och processleda kring ett rättighetsbaserat förhållningssätt, för att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling och arbetar både mot individer, grupper och organisationer.

tumblr_nezvta9Cle1sb29p5o1_r3_1280
Lars Törner

Lars är mark-växt-agronom med bred erfarenhet kring jordbrukets miljö- och hållbarhetsfrågor. En viktig utgångspunkt är att balansera ekonomi i landsbygdsföretaget med tydliga åtaganden för miljö och hållbarhet. Han har alltid velat vara och utgör fortfarande en viktig brygga mellan forskning & utveckling och praktiken inom de gröna näringarna. I nuläget kommer beredskap och försörjningsläge att ligga i fokus i rollen som ordf. i LRF:s kommungrupp i Helsingborg.

Carl-Magnus-Carlsson_ny_200x200
Carl-Magnus Carlsson, adjungerad

Carl-Magnus är filosofie magister i ekonomisk historia och programansvarig för kandidatprogrammet Transport Management på Urbana studier vid Malmö Universitet. Där undervisar han i Grön Logistik, Citylogistik, Urban ekonomi, Transporter och hållbar utveckling samt Transporternas roll i samhällsekonomin.

karl-magnus adielsson
Karl Magnus Adielsson, adjungerad

Karl Magnus Adielsson jobbar som miljöstrateg på Region Skåne huvudsakligen med projekt och insatser som har inriktning mot hälsofrämjande fysisk planering, grön infrastruktur, ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar. Han har en utbildningsbakgrund som landskapsarkitekt och har tidigare jobbat mer än 20 år med gestaltning och fysisk planering i olika skalnivåer; regionplan, översiktsplan, detaljplan och bygglov/projektering.

Valberedningen arbetar för såväl sektorsövergripande representation som geografisk spridning och en bredd när det gäller vilka hållbarhetsområden styrelseledamöterna arbetar med. Har du tankar, idéer eller förslag på potentiella styrelseledamöter? Kontakta någon i valberedningen!

Valberedning
Anna Bruun Månsson
, Malmö universitet (sammankallande)

Helena Nilsson, Helsingborgs stad
Carlos Rojas Carvajal, Malmö stad
Susanna Winblad, Region Skåne

Revisorer
Patrik Henriksson, Malmö stad
Daniel Jonsgården, UiMKonsulter

Revisorssuppleanter
Veldina Pjanic, Malmö universitet 
Sofia Årsköld, Revisorsgruppen