Vår styrelse

Hos oss representerar styrelsen hela föreningen och väljs för ett år i taget. Genom att ha årliga mandatperioder säkerställer vi både kontinuitet och möjligheten till nya idéer och perspektiv. Vi jobbar tillsammans för att ta hand om föreningens angelägenheter på ett öppet och ansvarsfullt sätt för att främja gemenskap och utveckling.
Linnea Folkesson,
ordförande

Linnea är klimat- och miljöstrateg i Lomma kommun. Hon arbetar med kommunens klimat- och energiplan och övergripande med miljöfrågor. Linnea har tidigare arbetat inom Helsingborgs stad under flera år har jobbat med de flesta av de miljörelaterade frågor inom Agenda 2030.

088A5872_BW
Susanne Dahlberg, vice ordförande
Susanne arbetar som miljöstrateg på Länsstyrelsen Skåne. I arbetet ingår bland annat att följa upp miljömålen och att ta fram åtgärder för att nå miljömålen på regional nivå. Susanne arbetar med frågor som rör hållbar konsumtion, cirkulär ekonomi och Agenda 2030.
Carl-Magnus Carlsson

Carl-Magnus är filosofie magister i ekonomisk historia och programansvarig för kandidat- programmet Transport Management på Urbana studier vid Malmö Universitet där han också undervisar i Grön logistik, City logistik, Urban ekonomi, Transporter och hållbar utveckling och Transporternas roll i samhällsekonomin.

Elin Hasselberg

Elin är projektledare på Miljöförvaltningen, Malmö stad och arbetar med medborgar-involvering i klimatomställningen, med fokus på kunskapsspridning, nätverkande och samverkan kring lokala och globala samband och implementering på lokal nivå av FNs globala hållbarhetsmål.

Trevor Graham

Trevor arbetar med hållbar samhällsutveckling i Sverige och internationellt genom sitt företag Urbanisland. Han har tidigare arbetat på St Helena, en av världens mest isolerade öar efter många år i olika ledarroller för Malmö stads hållbarhetsarbete och organisationen Groundwork i UK. Trevor har alltid fokus på helhetslösningar som bygger natur- och sociala resurser och bidrar till en hållbar ekonomi.

SofiaMattsson
Sofia Mattsson

Sofia är projektledare för Klimatavtal Helsingborg och barnrättstrateg i Helsingborgs stad. Hon jobbar med att få företag och föreningar att signera avtal med Helsingborg stad för att tillsammans ställa om till ett hållbart och klimatsmart samhälle.

Per-Uno Alm
Per-Uno Alm

Per-Uno är sedan 2014 strateg för hållbar tillväxt på Sparbanken Syd och var med och startade miljöorganisationen Det Naturliga Steget. Under mer än 25 år har Per-Uno verkat som inspiratör och rådgivare inom hållbar utveckling till företagsledningar, kommuner, landsting, EUs miljökommissionär och svenska regeringen.

Andreas Anderholm Pedersen

Andreas är hållbarhetschef på GIAB Nordic, en av Sveriges stora aktörer inom cirkulär ekonomi. Utöver det sitter Andreas med i den svenska kommittéen som ska utveckla nya standarder för cirkulär ekonomi och har varit ordförande i en expertgrupp kopplat till Delegationen för cirkulär ekonomi med fokus på återbruk. Han är utbildad miljöekonom och har arbetat med hållbarhetsfrågor på Naturskyddsföreningen, Miljöstrategiska avdelningen i Malmö stad och Utrikesdepartementet.

Rustan Nilsson
Rustan Nilsson arbetar som miljöpedagog på Sysav, ett miljöföretag i södra Skåne och håller till vardags föreläsningar och workshops, modererar och poddar kring temat Avfall, konsumtion och hållbar utveckling. Med våra sopor som utgångspunkt, utforskar Rustan vilka tankemönster som antingen hjälper eller stjälper utvecklingen mot det hållbara samhället.
Screenshot 2022-05-17 at 14.28.22
Juliana Dänhardt

Juliana arbetar som forskningskoordinator vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet. Hon fokuserar på att stärka samverkan mellan forskning och samhället i ämnen som relaterar till hållbar markanvändning, klimat och biologisk mångfald. Juliana har en bakgrund som forskare i zooekologi, där hon främst har undersökt hur jordbrukspolitiska styrmedel och lantbrukarnas beslut påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster i odlingslandskap.

Linnea Skoogh
Linnéa Skoogh

Linnéa Skoogh är projektledare för ”Klimatneutrala Kristianstad 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser”, en omställningsresa som Kristianstad har tagit sig an tillsammans med 22 andra kommuner i Sverige och Viable Cities. Linnéa är socionom i botten och har arbetat med hållbarhetsfrågor på olika sätt i snart tio år: i idéburen sektor, inom politiken, i näringslivet och nu i en kommun.

Mimmi Bissmont_webb
Mimmi Bissmont

Mimmi Bissmont arbetar som miljö- och klimatstrateg i Svenska kyrkan Lunds stift. Den huvudsakliga uppgiften är att stötta församlingarna i Skåne och Bleking i deras miljö- och klimatarbete. Kyrkans miljöarbete utgår från etiken men har även stark koppling till fastighets- och kulturarvsfrågor. Mimmi har tidigare arbetet många år inom avfallsbranschen och har även forskat kring miljöbeteende i vardagen.

Helen Nilsson_
Helen Nilsson

Helen Nilsson sitter i LRF Skånes regionstyrelse sedan 2019 och ansvarsområdet är samhällsbyggnad och hållbar utveckling. Helen är uppvuxen på en konventionell växtodlingsgård i Vellinge, är utbildad till kulturgeograf och arbetar idag som strateg på Trafikverket med fokus på godstransporter. Jord- och skogsbruket har en självklar roll i Skåne och en självklar roll i ett hållbart samhälle. Jord- och skogsbruk behöver ha förutsättningar för att producera hållbara livsmedel, skogsråvaror och energi.

Anna Thim
Anna Thim

Anna Thim jobbar som enhetschef och verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund med inriktningen demokrati och rättighetsfrågor. I huvudsak jobbar hon med att folkbilda och processleda kring ett rättighetsbaserat förhållningssätt, för att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling och arbetar både mot individer, grupper och organisationer.