Om föreningen

Vi har lång erfarenhet av arbete med hållbar utveckling

Hållbar Utveckling Skånes drivkraft är att bidra till lösningar på dagens och framtidens utmaningar. Vi är en brygga mellan alla samhällsaktörer – från offentlig sektor till näringsliv och akademi och vi driver projektverksamhet byggd på våra medlemmars engagemang. Vi är handlingskraftiga och generösa i vårt arbete med kunskapsspridning, samverkan och nätverkande. Vi tror på att om vi jobbar tillsammans så kommer vi att stärka Skånes sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet!

Vår vision

”Ett Skåne som är hållbart både ur en
ekologisk, social och ekonomisk synvinkel.
Vi skapar plats för samtal, lärande och möten
som viktiga steg på vägen.”

Vår organisation

Styrelsen
Styrelsen är föreningens beslutande organ när stämman inte är samlad. Styrelseledamöterna ska vara knutna till och medlemmar i föreningen eller vara enskilda stödmedlemmar. Styrelsen sitter på ett år i taget.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet förbereder styrelsemöten och beslutar i frågor som kräver verkställighet mellan styrelsens möten. Styrelsen beslutar vilka som ska sitta i arbetsutskottet.

Verksamhetsledaren
Verksamhetsledaren ansvarar för den dagliga driften av föreningen. Verksamhetsledaren verkställer styrelsens beslut och ansvarar för projektansökningar och samordning av projekt. Verksamhetsledaren har arbetsledarrollen gentemot övriga anställda i föreningen.

Föreningsstämman
Hållbar Utveckling Skånes högsta beslutande organ är föreningsstämman, som samlas en gång per år. Stämman väljer föreningens styrelse och fastställer medlemsavgifterna.

Vår historia

Hållbar Utveckling Skåne bildades 1998 under namnet Agenda 21 – Forum Skåne. Syftet var att utgöra en mötesplats för de som arbetade med Agenda 21 och miljöfrågor. Föreningens arbete organiserades vid starten i olika nätverk och av de ursprungliga nätverken är ett aktivt idag; Skog, jordbruk och vatten. Hållbar Utveckling Skåne arbetar och har arbetat inom en mängd olika sakområden. Sedan 2003 driver föreningen förutom nätverk även projekt inom områden som demokrati, hållbart byggande, naturvård, våtmarker, Agenda 2030 och klimat-  och miljöanpassad offentlig upphandling. Genom omvärldsbevakning och input från medlemmar och styrelseledamöter identifieras intressanta områden varefter extern finansiering söks för att möjliggöra genomförandet. Projektfinansiering har kommit från EU, (Interreg och Mål II), Naturvårdsverket, Miljömålsrådet, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, EU2004-kommittén och flertalet skånska kommuner. Föreningens omsättning ligger runt två miljoner kronor.