Circular Builders

Bakgrund och syfte

Projektet Circular Builders syftade till att utveckla, testa och förankra cirkulära vi lösningar tillsammans med nio kommuner i Sverige och Danmark. De deltagande kommunerna utvecklade lösningar för att ställa cirkulära krav i anbud för rivning, renovering och nybyggnation. Som planerare och beställare uppmanades kommunerna att integrera cirkulära principer i strategier, planer, policyer och specifika bygg- och byggprojekt. Dialoger fördes och samarbete utformades med marknads- och civilsamhällets aktörer som arbetar med cirkulära bygglösningar. Projektet syftade även till att bidra till att driva marknaden för begagnade byggmaterial och cirkulära lösningar.

Fram till september 2022 testade projektets totalt 12 partners lösningar i 17 specifika fall som sträckte sig över hela konstruktionens värdekedja.

Deltagande case i Circular Builders

Cirkulär nybyggnation

Återvunnet material i ny maskinbod 

Bornholms kommun 

Bornholm ska bygga en ny maskinbod av återvunnet material. Maskinboden designas från start med största möjliga grad av cirkulära lösningar och sedan granskas projektet av en extern part med sikte på ytterligare inspiration till hur cirkulära lösningar kan implementeras. 

Fokus ligger på att definiera formuleringar för arbetsbeskrivning av återvunnet material såväl som arbetsflöden för byggnationen som ska säkerställa att anbudsgivare har lika villkor i anbudet. Byggnaden blir en testpilot där man demonstrerar användningen av återvunnet material i praktiken.

Lokalt återbruksmaterial till Vigs festival 

Odsherred kommun 

I Odsherred Kommun undersöker man möjligheterna för att bygga en del av Vig festivalen av lokala och återvunna material. I projektet görs en förstudie och ett samarbetsavtal tas fram. Om det visar sig vara möjligt kommer detta genomföras under festivalen 2022.

Renovering och utbyggnad med cirkulära lösningar gör musikskolan mer hållbar

Køge kommun

Køge Musikskola ska byggas om och byggas ut, två olika lösningar har tagits fram: Ett ”traditionellt” projekt, och en ”cirkulär upphandling”. En konsult genomför såväl projekteringen som utformning av upphandlingen . Det läggs vikt på design för separering, selektiv rivning och användning av ”grön” betong.

I priset kommer det att läggas fokus på att implementera så mycket som möjligt från den ”cirkulära” offertlistan, men det kommer samtidigt att vara en förutsättning att man kan följa den övergripande ekonomiska ramen för projektet.

Pilot med att bygga ny förskola av material från lokala rivningar

Slagelse kommun

Slagelse kommun ska skapa en cirkulär loop genom att bygga bodar och uteplatser runt ett nytt dagis av material från lokal selektiv rivning. Det är ambitionen att byggnaderna utformas utifrån tillgängliga återvunna material från rivning som pågår samtidigt snarare än att designa byggnaderna och sedan hitta de (jungfruliga) material som matchar ritningarna. Kort sagt: materialet får styra designen. En nyckelfaktor är att få erfarenhet av att skapa ett slutet och lokalt materialkretslopp mellan rivning och nybyggnation.

Förskola byggs med återbrukat tegel från rivna miljonprogramshus

Helsingborgs stad

En förskola ska byggas med inriktning återbruk och cirkulärt byggande. Staden kommer att prova återbrukat tegel från rivningshus för att bygga delar av nya förskolan. Marksten kommer återbrukas och utemiljön ska anläggas med växlighet och stockar och sten istället för tillverkade lekredskap. Golvmattor från spillbitar från andra projekt kommer användas.

Cirkulära lösningar när återvinningscentral byggs

Laholms kommun

Laholms kommun planerar att göra en upphandling med krav på cirkulära lösningar vid utbyggnaden av en återvinningscentral. Kommunen hoppas kunna genomföra hela eller en del av denna utbyggnad med återbruksmaterial. En grundlig marknadsdialog kommer vara en viktig del i förarbetet till upphandlingen.

Cirkulär nedrivning

Dialog kring potentialen för selektiv rivning i kommunen

Odsherred kommun

Odsherreds kommun undersöker möjligheterna att återanvända och cirkulera byggmaterial (utan skadliga ämnen) från rivning. Genom dialog med lokala hantverkare och rivningsarbetare vill man förstå: 1. vilka material de anser lämpliga för direkt återvinning 2. hur materialen kan sättas i omlopp. Parallellt samarbetar kommunens avfallsbolag och stadsbyggnadskontor för att utarbeta texter som uppmuntrar medborgarna att cirkulera material från rivning, som lämpar sig för direktåtervinning. Tanken är att medborgarna möter texten i samband med rivningslovet samt på kommunens hemsida och i kommunens tryckta guider.

Fyra selektiva nedrivningar under Byfornyelsespuljen

Slagelse kommun

Slagelse kommun kommer i projektet genomföra upp till fyra rivningar, där krav ställs på selektiv rivning och återbruk av material. Slagelse kommun kommer att utarbeta nya rutiner och föra in nya krav och kriterier i andbud för rivningar under Byfornyelsespuljen.

Potential för återbruk av tegel vid rivning och uppbyggnad av radhus

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF)

LKF har ett pilotprojekt där gamla byggnader ska rivas och nya byggas. I arbetet i projektet ingår för LKFs del analyser för kostnads- och klimatberäkning för återvunnit tegel. Analyserna kommer dels fokusera på hur rivningsprojektet sker på̊ ett sådant sätt att tegel kan återbrukas och dels på att jämföra återbrukat tegel med vanligt tegel i nyproduktion.

Kostnads- och klimatberäkning kommer också göras på caset ”Utvecklingsprojekt Hållbart byggande” ett byggprojekt där LKF kommer jämföra byggnation med återbrukat material jämfört byggnation utan återbrukat material. Inom denna del kommer av projektet kommer nya lösningar testas inom hållbart byggande. En återbruksinventering kopplad till caset kommer också göras för att undersöka vilka delar som är möjliga att återbruka. Material från de byggnader som ska rivas planeras att användas i utvecklingsprojektet.

Cirkulär logistik

Lokal dialog om logistiklösningar för överskott och använt byggmaterial

Odsherreds kommun

Odsherreds kommun arbetar med att utveckla logistiklösningar för återvinning av byggmaterial både på och utanför återvinningsstationerna. Genom dialog med hantverkare, rivningsarbetare och intressenter i lokalsamhället ligger fokus på att ’matcha’ material med köpare och skapa nya nätverk kring materialåtervinning. I samarbete med Odsherreds kommuns avfallsteam och återvinningshandledare ska möjligheten att byta byggmaterial på återvinningsstationerna testas.

Arbetar med avfallsföretag med en modell för återvinning av byggmaterial

Sustainable Business Hub

Sustainable Business Hub kommer att involvera avfallsbolagen Sysav, NSR, AffaldPlus och BOFA i ett utvecklingssamarbete kring återvinning och återvinning av byggmaterial.

Cirkulär praxis

Ny fastighetsstrategi med cirkulära principer

Bornholms Regionkommun

Bornholms Regionkommun kommer att använda sin erfarenhet av cirkulärt byggande som underlag för att implementera det cirkulära tänkandet i sin nästa fastighets- och exploateringsstrategi som är under utarbetande. Det är ett framgångskriterium att göra Bornholms Regionkommun till inköpare av återvunnet material i kommunens egna byggnader. Bornholms Regionkommun kommer att inkludera sitt gröna byggnätverk, som är ett nätverk av byggaktörer i hela värdekedjan som arbetar för att hitta hållbara bygglösningar på Bornholm.

Cirkulära perspektiv stärker närområdesstrategin

Slagelse kommun

Slagelse kommun kommer att ta in den nya kunskap de får i Circular Builders och egna erfarenheter från att arbeta med material i en cirkulär slinga mellan rivning och nybyggnation i sin kommande områdes- och fastighetsstrategi för kommunens byggbestånd. De kommer att använda erfarenheten för att införliva fokus på cirkulärt byggande på både strategisk och operativ nivå.

Förankring av cirkulär praktik i kommunen

Laholms kommun

Genom att delta i Cirkulära Byggare vill Laholms kommun öka sin kompetens inom cirkulär upphandling, cirkulärt byggande och cirkulära affärsmodeller. Att nätverka och skaffa sig mer kunskap om hur du som offentlig aktör kan arbeta med cirkulärt byggande är ett annat fokusområde för kommunen. Lärdomarna från projektet hoppas man kunna införliva i en framtida uppdatering av ägardirektivet för det kommunala bostadsbolaget.

Cirkulär praxis i en liten kommun

Tomelilla kommun

Genom intervjuer med relevanta aktörer kommer kommunen samla kunskap för att ta fram en metod för hur en mindre kommun kan arbeta med cirkularitet och hållbarhet i plan- och exploateringsprocessen. Speciellt intresse finns för hur beräkningar görs för undersöka kostnader för att bygga cirkulärt på lång och kort sikt och hur en arbetsprocess i en mindre kommun kan se ut som stödjer ett cirkulärt byggande.