Hållbar Utveckling Skåne
uppmärksammas i ny rapport 

Tidigare i oktober släpptes rapporten ”Upphandling för att stödja innovation” som tagits fram av Governo på uppdrag av Upphandlingsmyndigheten. Den uppger att kartläggningen av myndighets- och EU-finansierade projekt har visat att det sker relativt få utlysningar och finansieringssatsningar som innefattar upphandlingsaspekter. Dessutom är den samlade bilden att inslagen av innovationsupphandling ofta verkar vara en bieffekt av projektens huvudsyften alternativt att har en karaktär av slumpmässighet kring de projekt som ges stöd av detta skäl.   

En väg att skapa förutsättningar för fler innovationsupphandlingar är att att gynna samverkan genom så kallade beställarnätverk. Upphandlingsmyndigheten definierar beställarnätverk som ”en samverkansform där regioner, kommuner och/eller statliga myndigheter möts för driva på marknaden att utveckla nya innovativa och hållbara lösningar på det offentligas utmaningar och problem”. Huvudsyftet med beställarnätverk är att identifiera och beskriva gemensamma behov och problem, så att marknaden ges möjlighet att utveckla nya lösningar. En viktig effekt som förväntas uppstå av nätverken är att efterfrågan ökar när flera aktörer samordnar sina behov. I rapporten nämns Hållbar Utveckling Skåne för att illustrera exempel på  en organisation som stödjer innovationsupphandling genom beställarnätverk. 

Utifrån resultaten och slutsatserna i rapporten lämnar Governo bland annat rekommendationen “skapa ett behovsbaserat stöd för samverkansaktörer” som Upphandlingsmyndigheten kan arbeta vidare med. Detta är något vi försöker göra i vårt projekt BRINCBrokering Cross-border Innovation through Clusters. Vi skapar samverkan och beställarnätverk över landsgränser för att hitta gemensamma behov och koppla det till både nationella och internationella kluster med företag som kan svara mot behoven. Vi hjälper därefter de upphandlande organisationerna att ta fram krav som stödjer innovation och hjälper till i marknadsdialogen allt utifrån de behov som lyfts. 

Här kan du läsa mer om BRINC och här hittar du rapporten i sin helhet. 

 

FAKTA: BRINC 

Projekttid: december 2021– november 2024.
Projektledare: Marja Boström
Projektpartners: CLEAN (lead), ACR+, Sustainable Business Hub
Finansiärer: EUs COSME-program och projektpartners. 

Fler event