Ekoplankompassen

Ett webbstöd för ekologisk kompensation vid byggplanering

Bakgrund och syfte

Det konkreta målet med projektet var att utveckla ett webbstöd med information om vad ekologisk kompensation är och hur det praktiskt kan tillämpas i kommunal fysisk planering. Utgångspunkten var resultaten från forskningsprojektet vid Högskolan Kristianstad: Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp) och intervjuer med personer som jobbar med detta. Webbstödet ger lättillgänglig information och vägledning som stödjer och underlättar tillämpningen av ekologisk kompensation. Goda exempel på rutiner och faktiska case lyfts fram och det slås hål på en del myter. Detta så att fler kommunala tjänstepersoner ska få kunskap om ekologisk kompensation, så att fler kommuner kan börja använda detta styrmedel som ett led i hållbart bebyggande.

Målgrupp för insatsen

Ekoplankompassen riktar sig i första hand till offentlig sektor, men vi hoppas att innehållet också kommer att användas av privata sektorn.

I kommuner riktar vi oss först och främst till de som planerar, genomför och förvaltar byggnation, men också till beslutsfattare som vill ta välgrundade beslut i planprocessen.

I privata sektorn vill vi ge exploatörer förståelse för vikten och förtjänsten av att jobba tillsammans med kommunerna med detta. Tillsammans kan vi ta tillvara, nyttja och stärka naturens alla ekosystemtjänster

Resultat

Webbsidan publicerades och lanserades den 28 oktober, 2022, och fick ett stort intresse i såväl media som hos kommuner, länsstyrelser, akademi och företag. En fjärdedel av Sveriges kommuner visade redan innan lanseringen intresse och sidan hade över 400 unika besökare sin första vecka.

Medverkande: Teres Arvidsson; Helena Lensell, Region Skåne; Marja Boström, Hållbar Utveckling Skåne; Ingemar Jönsson, Högskolan Kristianstad; Fredrik Bengtsson, Helsingborg stad; Anna Heyden, Svalövs kommun och Andreas Winborg, Ystad Kommun.

Svar på de frågor som inte hanns besvaras under sändning:

 • Hur mycket arbetar de tre kommunerna med dialog och utbildning för att få med sig exploatörerna – som ett komplement till krav och viten?

  Andreas: Oftast brukar exploatörerna ha god förståelse varför det införs krav och vite. Dock blir det knepigt när exploatörer äger fastigheten (marken) och kommunen vill ställa krav på kvartersmarken.

 • Tips på att få politiken att förstå värdet av biologisk mångfald?
  Andreas: Engagera politiken i ett tidigt stadium. Inför samråd och granskning kan det vara bra att informera politiken värdet av biologisk mångfald.

 • Vem besiktar ett träd innan bygge påbörjas, vem besiktar under tiden och vem följer upp med vite osv?
  Andreas: I Ystad är det Mark- och Exploateringsenheten som kontrollerar att exploatörerna håller sig till avtalet. Behöver träd och dylikt besiktigats brukar byggledaren utföra besiktningen.

  Marja: Besök Ekoplankompassen och ta del av hur man jobbar i andra kommuner. T ex under fliken Kom igång. 

 • Jag undrar om det inte är så att vissa grönområden i staden har höga värden just för att de fått vara där länge. När en kompenserar gör en då det med nya grönområden, och tar det inte lång tid innan de får samma diversitet och värden?
  Ingemar: Ja, det du tar upp är en väldigt viktig fråga. Ekosystem och miljövärden som kräver lång tid för att utvecklas går ju inte att kompensera med samma värden inom rimlig tid, och kompensationen kommer därför att bli med något annat som inte kan likställas med de värden som förlorades. Det är ju visserligen bra att ha ett långsiktigt perspektiv på utvecklingen av de gröna miljöerna i staden och skapa miljöer som når höga värden först om 50-100 år, men från ett kompensations-perspektiv bör man undvika att förstöra den typen av miljöer som tar lång tid att utveckla, i synnerhet om de representerar stora kulturella/historiska och rekreativa värden för staden. Stora träd i stadsmiljö har ju också fått en ny betydelse i ljuset av klimatförändringen eftersom de ger svalka under värmeböljor.

Fakta

Projekttid: April 2022 – Oktober 2022
Projektledare: Marja Boström
Projektpartners: Högskolan Kristianstad; kommunerna Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Sjöbo, Svalöv, Trelleborg, Ystad, Ängelholm och Åstorp; Naturvårdsverket; Boverket
Finansiärer: Region Skånes miljövårdsfond och projektpartners