Uppföljning

På denna sidan hittar du varför och hur man kan jobba med uppföljning av kompenstaionsåtgärder.

Betydelsen av övergripande utvärdering av kompensationsarbetet

Utvärdering av kompensationsarbetet i stort är viktigt för att se på vilket sätt och i vilken omfattning genomförda kompensationer har utvecklat de gröna värdena i kommunen. Utvärderingen bör också innefatta rutinerna och organisationen för kompensationsarbetet så att underlag till utveckling och förbättringar kan skapas.  

tree-color

Uppföljning och utvärdering av resultatet från enskilda kompensationsprojekt

Uppföljningen av kompensationsåtgärder är en viktig del av kompensationsarbetet, och handlar dels om att säkerställa att beslutade åtgärder har genomförts, dels att utvärdera resultatet av åtgärderna så att en bedömning av om “balanseringhar uppnåtts kan göras. Rutinerna för uppföljning och utvärdering bör vara tydligt beskrivna i kommunens riktlinjerna för kompensationsarbetet, speciellt vad gäller när uppföljningen ska genomföras, vem som har ansvar för detta, och hur det ska dokumenteras och återkopplas inom organisationen. 

Utvärderingen av genomförda kompensationsåtgärder bör göras med hjälp av samma eller liknande checklista som för bedömningen av miljövärdena i exploateringsområdet, och om resultatet av kompensationen inte är tillfredsställande bör förslag på kompletterande åtgärder ges. 

I filmen: Göteborgs Stad följer upp nyckeltal och via ett GIS-lager, berättar Emma Svensson, Miljöplanerare. (1 min, 10 sek)

I filmen: I Västerås Stad har olika förvaltningar ansvar för uppföljning i olika steg i planprocessen och en arbetsgrupp samordnar arbetet, berättar Kristoffer Jasinski, Kommunekolog. (1 min, 40 sek)

Ekoplankompassen är skapad i samarbete mellan
Hållbar Utveckling Skåne och Högskolan Kristianstad.

Material är inhämtat från forskningsprojektet “Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp)” från Högskolan Kristianstad och kommuner som arbetar med ekologisk kompensation samt från intervjuer gjorda under 2022 av Hållbar Utveckling Skåne. 
Projektpartners: Hållbar Utveckling Skåne, Högskolan Kristianstad, Naturvårdsverket, Boverket och kommunerna: Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Sjöbo, Svalöv, Trelleborg, Ystad, Ängelholm och Åstorp.
 

Finansiär: Region Skånes miljövårdsfond
Kontakt: info@hutskane.se

© 2022 Hållbar Utveckling Skåne