Intervjuer i helhet

 På Ekoplankompassens övriga sidor hittar du delar av intervjuer från kommuner och byggbolag, men här hittar du dem i sin helhet. Vi hoppas du här får goda råd, inspiration och motivation.

Röster från kommuner

De hellånga intervjuerna har tidsmarkeringar när frågor har ställts. För att se tidsmarkeringarna, öppna inspelningen direkt på YouTube (genom att klicka på YouTube-loggan efter du startat filmen) så hittar du dem klickbara i den beskrivande texten.

Göteborgs Stad har arbetat länge med kompensation och fick tidigt riktlinjer från politiken. De prioriterar de två första stegen i skadelindringshierarkin, berättar om vikten av att utbilda all personal och att de har mycket kommunal mark som de själva kompensera på. De använder ett GIS-skikt för uppföljning och de berättar om den checklista de använder för poängsättning av naturvärden för att bedöma om kompensation eller annan åtgärd ska tillämpas. (12 min)

Medverkande: Karin Meyer, Miljöutredare och Emma Svensson, Miljöplanerare

Helsingborg Stad började aktivt arbeta med ekologisk kompensation efter ett beslut i kommunfullmäktige 2007. De berättar om sin metod för att bedöma kompensationsbehovet i planprocessen och som resulterar i en kostnad som kan tas ställning till samt hur man arbetar tillsammans från start och tidigt tar in alla kompetenser som är inblandade i kommunen. De berättar också om tre exempel där de använt sig av balansering och kompensation. (17 min)

Medverkande: Gustav Johnsson, Planarkitekt och Fredrik Bengtsson, Kommunekolog

Lomma kommun är en av de kommunerna som arbetat längst med ekologisk kompensation i fysisk planering. Här berättar de om vikten av kunskap i organisationen, att begreppet finns med i alla dokument som ingår i planprocessen och exploatörens roll i samarbetet. De berättar också om tre exempel där de använt sig av balansering och kompensation. (9 min)

Medverkande: Helena Björn, Miljöstrategiskt ansvarig

Svedala kommun berättar om sin tillämpning av en stoppljusmetod som beräkningsmodell, som är en enklare modell som gör det möjligt för en liten kommun med små resurser att jobba med kompensation. Vikten av politiskt stöd lyfts också liksom både lyckade och mindre lyckade exempel på ekologisk kompensation i kommunen. (11 min)

Medverkande: Jeanette Widén Gabrielsson, Plansamordnare

 

Västerås Stad har arbetat aktivt med ekologisk kompensation i över 10 år. Framgångsfaktorer i genomförandet är att de fått förtydligat behovet i styrdokument, att alla inblandade förvaltningar varit med i framtagandet av arbetssättet de jobbar efter samt att de årligen följer upp det som genomförs i detaljplanerna och presenterar detta för Byggnadsnämnden. Ett exempel på kompensation lyfts i slutet av intervjun. (18 min)

Medverkande: Kristoffer Jasinski, Kommunekolog

Örebro kommun berättar om sitt hållbarhetsprogram grundat på Agenda 2030 och som ställer högre krav på anpassning till ekologiska värden när man bygger och vikten av naturvärdesbedömning innan arbetet börjar. I det kompensationsexempel (ej frivillig kompensation) som tas upp i detalj lyfts vikten av dialog med allmänheten och åtgärder som bevisligen ökar biologisk mångfald. (23 min)

Medverkande: Per Wedholm, Kommunekolog

tree-color

Röst från ett byggbolag

Skanska berättar om byggbolagens motivation till frivillig ekologisk kompensation, vinningen att jobba med det och tipsar kommuner hur de ska få in det vid privat exploatering. (11 min)

Medverkande: Tim Schnoor, Hållbarhetsspecialist

Ekoplankompassen är skapad i samarbete mellan
Hållbar Utveckling Skåne och Högskolan Kristianstad.

Material är inhämtat från forskningsprojektet “Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp)” från Högskolan Kristianstad och kommuner som arbetar med ekologisk kompensation samt från intervjuer gjorda under 2022 av Hållbar Utveckling Skåne. 
Projektpartners: Hållbar Utveckling Skåne, Högskolan Kristianstad, Naturvårdsverket, Boverket och kommunerna: Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Sjöbo, Svalöv, Trelleborg, Ystad, Ängelholm och Åstorp.
 

Finansiär: Region Skånes miljövårdsfond
Kontakt: info@hutskane.se

© 2022 Hållbar Utveckling Skåne