Våra projekt

I Hållbar Utveckling Skåne drivs projekt som bidrar till en hållbar utveckling inom de mest skilda områden. Allt som ryms inom Agenda 2030 ser vi som vårt uppdrag! Projekten kan börja som idéer från våra medlemsorganisationer eller så utvecklar vi idéer tillsammans med aktörer från andra delar av samhället. En del projekt har startat som nätverk som sedan utvecklats till projekt när behov funnits för ett koncentrerat arbete med en viss fråga. Nedan kan du läsa mer om våra pågående projekt.

Backcasting

I samarbete med Blekinge Tekniska Högskola kommer vi att arbeta med entusiastiska studentteam inom ramen för mastersprogrammet i strategiskt ledarskap mot hållbarhet för att genom metoden Backcasting hjälpa livsmedels- och jordbruksföretag att integrera hållbarhetsrelaterade processer i sin verksamhet.

Det finns olika alternativ för medverkande företag, beroende på hur mycket strategiskt underlag de behöver. De har möjlighet att få stöttning från studenterna i att

A) formulera ett hållbart mål eller en vision samt integrera ett systematiskt, strategiskt hållbarhetsarbete (det finns två alternativ beroende på hur mycket tid företaget kan lägga),
B) fördjupa sig i en specifik fråga genom framtagandet av ett examensarbete.

Fördelarna med metoden är att man som företag erhåller ett systemperspektiv och därmed planerar strategiskt för hållbarhet, samt att det är lönsamt för företaget att vara proaktiva i ditt hållbarhetsarbete. Detta kan även leda till minskade kostnader när det gäller energi, vatten, material och avfall samt att hållbarhetsförankringen kan öka produktiviteten hos företagets medarbetare.

Har du frågor kontakta: sonia.denkiewicz@hutskane.se

Projekttid: augusti 2021–juni 2023.
Projektledare: Sonia Denkiewicz
Projektpartners: Region Skåne, deltagande företag.
Finansiär: Region Skåne.

Bild från Omställning Åland – Strategisk planering för en hållbar framtid 2013–2051. Bilaga 1 S4013P03.

BRINC

BRINC, Brokering Cross-border Innovation through Clusters, är en mäklartjänst för innovationsupphandling. Projektets mål är att underlätta och främja identifieringen av behovet av innovationsupphandling i offentlig verksamhet samt genomförandet av marknadsundersökningar för att identifiera marknadens kapacitet och potential att svara upp mot behovet. Detta för att underlätta för offentliga organisationer att tidigt få del av små och medelstora företags innovationskraft. Med vår hjälp ska vissa av de deltagande offentliga organisationerna ha genomfört innovationsupphandlingar under projekttiden.

Har du frågor kontakta marja.bostrom@hutskane.se

Projekttid: december 2021– november 2024.
Projektledare: Marja Boström
Projektpartners: CLEAN (lead), ACR+, Sustainable Business Hub
Finansiärer: EUs COSME-program och projektpartners.

Cirkulära affärssteg

Projektets syfte är att stötta små och medelstora företag i Skåne och Blekinge att ställa om till en cirkulär ekonomi, så att de kan stärka sin konkurrenskraft för att kunna möta en ökad efterfrågan på hållbara cirkulära produkter och tjänster. Vår kostnadsfria kunskapsserie består av:

Steg 1: Intro – Kunskap om cirkulär ekonomi
Steg 2: Circula – en kreativ workshop
Steg 3: Vi besöker ett cirkulärt företag
Steg 4: CBMC – Om cirkulär affärsmodellering
Steg 5: CAT-scan, Circular Assessment Tool
Steg 6: Cirkulär upphandling
Finalsteg: Cirkulär målsättning

Dock har vi nu avslutat vår sista omgång av den.

Projekttid: januari 2021–april 2023
Projektledare: Marja Boström
Projektpartners: CirEko (lead)
Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden och projektpartners

Ekoplankompassen

Det konkreta målet med projektet är att utveckla en webbsida med information om vad ekologisk kompensation är och hur det praktiskt kan tillämpas i kommunal fysisk planering. Utgångspunkten är resultaten från det nyligen avslutade forskningsprojektet vid Högskolan Kristianstad Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp). Webbsidan kommer att ge lättillgänglig information och vägledning som stödjer och underlättar tillämpningen av ekologisk kompensation. Vi kommer också att lyfta goda exempel på rutiner och faktiska case, slå hål på en del myter samt lyfta hinder och ge lösningar. Syftet är att fler kommunala tjänstepersoner ska få kunskap om ekologisk kompensation, så att fler kommuner kan börja använda detta styrmedel som ett led i hållbart bebyggande.

Projekttid: april 2022–oktober 2022.
Projektledare: Marja Boström
Projektpartners: Högskolan Kristianstad; kommunerna Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Sjöbo, Svalöv, Trelleborg, Ystad, Ängelholm och Åstorp; Naturvårdsverket; Boverket
Finansiärer: Region Skånes miljövårdsfond och projektpartners

FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer

Ystadmodellen, ”FNs hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärsmöjligheter”, genomfördes med framgång under 2018–2020 i kommunerna Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo. Nu ska första delen, under 2022, spridas till fler delar av Skåne. Vi kommer, helt kostnadsfritt under en förmiddag, visa på förutsättningar för näringslivet att, i linje med kommunala mål och visioner, arbeta med FNs hållbarhetsmål och samtidigt öka sin tillväxt och lönsamhet. Målet är att skapa förutsättningar för ett blomstrande näringsliv genom att visa hur man kan hitta konkurrenskraft, ekonomisk vinning, nya affärer, kompetensförsörjning och hur man kan vara steget före samtidigt som man bidrar till generationsmålet och arbetar i linje med Agenda 2030.

Det första evenemanget hölls den 28 april på Alnarpsgården och arrangerades tillsammans med: Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Kävlinge kommun och Nyföretagarcenter Syd. 

Här finns presentationer från den dagen

Nästa evenemang är den 10 november på Forum i Örkelljunga

Dagen arrangeras tillsammans med Örkelljunga kommun, Svalövs kommun, Klippans kommun, Åstorps kommun, Perstorps kommun och Bjuvs kommun. Läs mer och anmäl dig senast den 8 november

Vill du veta mer?

Kontakt: sonia.denkiewicz@hutskane.se 

Fortsatt läsning: Läs mer om Ystadmodellen här

Projekttid: juni 2020–maj 2023.
Projektledare: Sonia Denkiewicz
Projektpartners: Region Skåne (lead), deltagande kommuner
Finansiärer: Tillväxtverket och Region Skåne genom projektet Vägar till hållbar utveckling

Gröna gårdar på Lindängen

Hållbar Utveckling Skåne och Stena Fastigheter Malmö driver ett pollinerings- och odlingsprojekt för att öka den biologiska mångfalden i staden genom att skapa nya miljöer för vilda pollinatörer inom Stenas fastighetsbestånd.

Ett av Stena Fastigheters hållbarhetsmål till 2023 är att verka för ökad biologisk mångfald i bostadsområdena. Genom projektet blir det möjligt att prova ett antal metoder och utvärdera vilken som är mest effektiv, för att sedan utöka satsningen till alla Stena-områden i Malmö samt i Lund, Lomma, Bjärred och Landskrona.

I projektet anlägger vi en miniskogsträdgård med ätbara växter, anlägger testytor av äng och planterar träd. Vi kommer även bygga en biodiversitetshäck av material som på sikt bryts ned samt bihotell och fjärilsholkar.
Projekttid: juni 2020–november 2023.
Projektledare: Helena Thelander
Projektpartners: Stena fastigheter
Finansiärer: Naturvårdsverket LONA, projektpartners

Goda lokala livsmedelssamarbeten

Projektets syfte är att öka Skånes självförsörjningsgrad och minska transporter genom att öka kommuners inköp av lokalt producerad mat. Projektets mål är att utveckla dialogen och etablera långtgående samarbeten mellan lokala producenter och offentliga konsumenter. Lokala nätverk av producenter med tillhörande logistiklösningar skräddarsys mot kommuners behov. Producenter i projektet visas också på nyttan av att samarbeta för att öka användandet av felfria insatsvaror, andrasortering samt restflöden. Guider skapas för att sprida projektets resultat nationellt.

Projektet har 20 deltagande kommuner, uppdelat i pilotkommuner och följarkommuner. Pilotkommunerna får stöd för att genomföra upphandlingar som bjuder in lokala matproducenter. Följarkommuner deltar i kunskapshöjande träffar och får ökad kompetens kring vad som måste genomföras för att bjuda in lokala matproducenter.

Pilotkommuner: Helsingborg, Malmö och Ängelholm.

Följarkommuner: Bromölla, Båstad, Hässleholm, Hörby, Höör Kristianstad, Landskrona, Lomma, Lund, Osby, Sjöbo, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Ystad och Östra Göinge.

Vill veta mer? Kontakta: marja.bostrom@hutskane.se 

Projektets progression hittar du på projektets webbsida:

Projekttid: sep 2022–feb 2024.
Projektledare: Marja Boström
Projektpartners: En God Granne och Region Skåne
Finansiärer: Vinnova och Region Skåne

Primärproduktionens svinn

Projektets syfte är att skapa ett nätverk för primärproducenter som vill arbeta med svinnet i sin verksamhet. Vi har via enskilda primärproducenter, men även via Anders Lareke, grundare till konceptet En God Granne och projektpartner i Goda Lokala Livsmedelssamarbeten (GLL), samt Thomas Bardenstam som driver ytterligare ett annat svinnprojekt Kluster för matsvinn som orkar mer (KLUMOM) förstått att primärproducenter mycket sällan har tid och resurser till att vara med i projekt om det inte direkt finns en möjlighet att få avsättning för fler produkter eller höja värdet på befintliga produkter.

I projektet GLL erbjuds producenterna just detta och Anders Lareke har ett upparbetat nätverk med aktörer i hela livsmedelskedjan. Vi har därmed möjlighet att i samverkan med projektet GLL lyfta in matsvinnet som en ytterligare fråga och samla aktörer till ett gemensamt nätverk. Nätverket kan dela med sig av sina utmaningar, stötta varandra kring svinnfrågan och fokusera mer på sina flöden, hur de jobbar med sin odling eller sitt erbjudande och sin råvara för att minska svinnet. Vi har genomfört en omvärldsbevakning samt undersöka önskemål och behov i nätverket för att sedan skapa ett program för nätverksträffar, workshops och studiebesök.

Läs omvärldsbevakningen här

Vill du veta mer? Kontakta: sonia.denkiewicz@hutskane.se

Projekttid: sept 2022–feb 2024
Projektledare: Sonia Denkiewicz
Projektpartners: En God Granne och Thomas Bardenstam som driver projektet Kluster för matsvinn som orkar mer (KLUMOM)
Finansiärer: Region Skåne

Kriterier för projekt

För att Hållbar Utveckling Skåne ska ta ansvar för genomförandet av ett projekt så bör det uppfylla följande kriterier:

Projektet ska antingen ha regionalt perspektiv eller möjlighet till en uppskalning för ett regionalt perspektiv. Föreningen verkar och agerar främst i i Skåne.

Föreningen bör vara den aktör som är bäst lämpad för att driva projektet eller vara en självklar projektpartner.

Projektet bör involvera en bred mix av aktörer från flera sektorer i samhället.

Projektet bör helst involvera alla tre hållbarhetsområden.

Övriga projekt kan Hållbar Utveckling Skåne stötta, om de går i linje med föreningens syfte. Styrelsen beslutar vilka projekt som föreningen ska driva respektive delta i som samarbetspartner.