Våra projekt

I Hållbar Utveckling Skåne drivs projekt som bidrar till en hållbar utveckling inom de mest skilda områden. Allt som ryms inom Agenda 2030 ser vi som vårt uppdrag! Projekten kan börja som idéer från våra medlemsorganisationer eller så utvecklar vi idéer tillsammans med aktörer från andra delar av samhället. En del projekt har startat som nätverk som sedan utvecklats till projekt när behov funnits för ett koncentrerat arbete med en viss fråga. Nedan kan du läsa mer om våra pågående projekt.

BRINC

BRINC, Brokering Cross-border Innovation through Clusters, är en mäklartjänst för innovationsupphandling. Projektets mål är att underlätta och främja identifieringen av behovet av innovationsupphandling i offentlig verksamhet samt genomförandet av marknadsundersökningar för att identifiera marknadens kapacitet och potential att svara upp mot behovet. Detta för att underlätta för offentliga organisationer att tidigt få del av små och medelstora företags innovationskraft. Med vår hjälp ska vissa av de deltagande offentliga organisationerna ha genomfört innovationsupphandlingar under projekttiden.

Har du frågor? Kontakta: marja.bostrom@hutskane.se

Vi finns också på LinkedIn.

Projekttid: december 2021– november 2024.
Projektledare: Marja Boström
Projektpartners: CLEAN (lead), ACR+, Sustainable Business Hub
Finansiärer: EUs COSME-program och projektpartners.

ECONUT

Projektet ECONUT – “Eco-designing for the coastal zone nutrient’s circularity” – har som övergripande projektmål att utforma och utveckla tekniken för näringsämnenas flödescykel enligt principerna för cirkulär ekonomi och hållbar mark- och vattenförvaltning för en regional bioekonomi. Vi kommer att arbeta med utveckling av teknik för näringsflödets cirkularitet och hållbar användning av mark- och vattenekosystem samt med skapande av mervärdesprodukter för jordbruk och skydd av sanddyner från vinderosioner och stormfloder. Som ett resultat kommer vi att ha två utvecklade tekniker och tre pilotfall. En utvärdering av effekterna av att avlägsna strandtång från kusten och dess tillämpning för markbördighet, sluttningsstabilitet och biologisk mångfald till klimatförändringar kommer att göras. I slutet av projektet kommer vi att fokusera på marknadsanalys för pilottekniker och skapande av affärsmodeller för utvecklade tekniker och mervärdesprodukter.

Har du frågor? Kontakta: marja.bostrom@hutskane.se

Projekttid: 1 september 2023 – 31 augusti 2026.
Projektledare: Marja Boström
Projektpartners: Klaipeda University (LEAD), Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Gdansk University of Technology, University of Rostock och University of Southern Denmark.
Finansiärer: EU European Regional Development Fund (ERDF) under programmet ”2021-2027 Interreg VI-A South Baltic cross-border cooperation”. Mer information om programmet: www.southbaltic.eu

Goda lokala livsmedelssamarbeten

Projektets syfte är att öka Skånes självförsörjningsgrad och minska transporter genom att öka kommuners inköp av lokalt producerad mat. Projektets mål är att utveckla dialogen och etablera långtgående samarbeten mellan lokala producenter och offentliga konsumenter. Lokala nätverk av producenter med tillhörande logistiklösningar skräddarsys mot kommuners behov. Producenter i projektet visas också på nyttan av att samarbeta för att öka användandet av felfria insatsvaror, andrasortering samt restflöden. Guider skapas för att sprida projektets resultat nationellt.

Projektet har representanter från 20 kommuner, uppdelat i pilotkommuner och följarkommuner. Pilotkommunerna får stöd för att genomföra upphandlingar som bjuder in lokala matproducenter. Följarkommuner deltar i kunskapshöjande träffar och får ökad kompetens kring vad som måste genomföras för att bjuda in lokala matproducenter.

Pilotkommuner: Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ängelholm.

Följarkommuner: Bromölla, Båstad, Hässleholm, Hörby, Höör Kristianstad, Landskrona, Lomma, Lund, Osby, Sjöbo, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge.

Vill veta mer? Kontakta: marja.bostrom@hutskane.se 

Projekttid: sep 2022–feb 2024.
Projektledare: Marja Boström
Projektpartners: En God Granne och Region Skåne
Finansiärer: Vinnova och Region Skåne

Primärproduktionens svinn

Projektets syfte är att skapa ett nätverk för primärproducenter som vill arbeta med svinnet i sin verksamhet. Vi har via enskilda primärproducenter, men även via Anders Lareke, grundare till konceptet En God Granne och projektpartner i Goda Lokala Livsmedelssamarbeten (GLL), samt Thomas Bardenstam som driver ytterligare ett annat svinnprojekt Kluster för matsvinn som orkar mer (KLUMOM) förstått att primärproducenter mycket sällan har tid och resurser till att vara med i projekt om det inte direkt finns en möjlighet att få avsättning för fler produkter eller höja värdet på befintliga produkter.

I projektet GLL erbjuds producenterna just detta och Anders Lareke har ett upparbetat nätverk med aktörer i hela livsmedelskedjan. Vi har därmed möjlighet att i samverkan med projektet GLL lyfta in matsvinnet som en ytterligare fråga och samla aktörer till ett gemensamt nätverk. Nätverket kan dela med sig av sina utmaningar, stötta varandra kring svinnfrågan och fokusera mer på sina flöden, hur de jobbar med sin odling eller sitt erbjudande och sin råvara för att minska svinnet. Vi har genomfört en omvärldsbevakning samt undersöka önskemål och behov i nätverket för att sedan skapa ett program för nätverksträffar, workshops och studiebesök.

Läs omvärldsbevakningen här

Vill du veta mer? Kontakta: sonia.denkiewicz@hutskane.se

Projekttid: sept 2022–feb 2024
Projektledare: Sonia Denkiewicz
Projektpartners: En God Granne och Thomas Bardenstam som driver projektet Kluster för matsvinn som orkar mer (KLUMOM)
Finansiärer: Region Skåne

Samarbete mellan lokala producenter och kök för skola och äldreomsorg

Projektets syfte är att i den mån det går förkorta livsmedelskedjan genom att skapa direkt kontakt mellan lokala producenter och Tomelilla kommuns måltidschefer, kockar och måltidsplanerare. Kommunen vill skapa fler samarbeten med lokala primärproducenter samt livsmedelsförädlare och i högre grad erbjuda lokala råvaror inom skola och äldreomsorg.

Tomelilla kommun har tidigare deltagit i en förstudie kring hur en kommun kan närma sig lokala producenter och vill nu arbeta vidare med de produktgrupper och alternativa berednings- och förädlingsformer som togs fram som särskilt intressanta i förstudien. Projektet kommer fokusera på att etablera ett affärsnätverk där lokala producenter och kommunens måltidsansvariga m.fl kan samarbeta via bland annat behovskartläggningar, workshops och testning av produkter. Producenternas produkter kommer individuellt utvecklas och anpassas efter kommunens behov.

Projektet ska resultera i anpassade, förädlade råvaror och produkter som passar in i Tomelillas måltidsmeny för skola och äldreomsorg.

Vill du veta mer? Kontakta: sonia.denkiewicz@hutskane.se

Projekttid: 1 september 2023 – 31 december 2024
Projektledare: Sonia Denkiewicz
Projektpartners: Tomelilla kommun, En God Granne, deltagande företag.
Finansiär: Jordbruksverket via Länsstyrelsen Skåne genom den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Testbädd för kommunala skolmåltider

Projektet syftar till att skapa en testbädd (det sammantagande utvecklingsarbetet hos bland annat primärproducent och skolköken) för kommunala skolmåltider där nya lokala produkter ska tas fram. Med hjälp av testbädden syftar projektet till att hitta metoder och anvisningar som samlas i till exempel en handbok för att använda de nya produkterna. Utvecklingen kommer på sikt leda till ökad livsmedelsberedskap, driva på proteinskiftet och minska matsvinnet.

Projektet gynnas av att vi parallellt driver de två projekten Primärproduktionens svinn och Goda lokala livsmedelssamarbeten där målsättningarna är andra men har samma riktning. Detta projekt blir dessutom en förlängning av det sistnämnda projektet då samma kommuner är med.

Vill du veta mer? Kontakta: sonia.denkiewicz@hutskane.se

Projekttid: dec 2022 – nov 2024
Projektledare: Sonia Denkiewicz
Projektpartners: En God Granne och CFB (Creative Future Business)
Deltagande kommuner: Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ängelholm.
Finansiär: Region Skåne 

Ystadmodellen

”FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärsmöjligheter” även kallad Ystadmodellen, genomfördes med framgång under 2018–2020 i kommunerna Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo. Konceptet sprids nu till fler delar av Skåne.

Ystadmodellen visar effektivt på förutsättningar för näringslivet att, i linje med kommunala mål och visioner, arbeta med FN:s hållbarhetsmål och samtidigt öka sin tillväxt och lönsamhet. Målet är att skapa förutsättningar för ett blomstrande näringsliv genom att visa hur man kan hitta konkurrenskraft och kompetensförsörjning samt hur man kan ligga steget före och nå nya affärer.

Under 2022 genomförde Hållbar Utveckling Skåne tillsammans med två kommunkluster i Skåne det första evenemanget av fem i serien ”FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer”. Evenemangen hölls i Alnarp respektive Örkelljunga och lockade sammanlagt över 140 deltagare. Evenemang 2 planeras nu att genomföras under 2023.

 

Projekttid: juni 2020–pågående
Projektledare: Sonia Denkiewicz
Projektpartners: Region Skåne (lead), deltagande kommuner
Finansiärer: Region Skåne genom Fokus Tillväxt

Kriterier för projekt

För att Hållbar Utveckling Skåne ska ta ansvar för genomförandet av ett projekt så bör det uppfylla följande kriterier:

Projektet ska antingen ha regionalt perspektiv eller möjlighet till en uppskalning för ett regionalt perspektiv. Föreningen verkar och agerar främst i i Skåne.

Föreningen bör vara den aktör som är bäst lämpad för att driva projektet eller vara en självklar projektpartner.

Projektet bör involvera en bred mix av aktörer från flera sektorer i samhället.

Projektet bör helst involvera alla tre hållbarhetsområden.

Övriga projekt kan Hållbar Utveckling Skåne stötta, om de går i linje med föreningens syfte. Styrelsen beslutar vilka projekt som föreningen ska driva respektive delta i som samarbetspartner.