Vi har lång erfarenhet av arbete med hållbar utveckling

Hållbar Utveckling Skånes drivkraft är att bidra till lösningar på dagens och framtidens utmaningar. Vi är en brygga mellan alla samhällsaktörer – från offentlig sektor till näringsliv och akademi och vi driver projektverksamhet byggd på våra medlemmars engagemang. Vi är handlingskraftiga och generösa i vårt arbete med kunskapsspridning, samverkan och nätverkande. Vi tror på att om vi jobbar tillsammans så kommer vi att stärka Skånes sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet!

Vår vision och organisation

Föreningens vision:

Ett Skåne som är hållbart både ur en ekologisk, social och ekonomisk synvinkel. Vi skapar plats för samtal, lärande och möten som leder till steg på vägen mot ett hållbart Skåne. 

Föreningens organisation:

Föreningsstämman
Hållbar Utveckling Skånes högsta beslutande organ är föreningsstämman, som samlas en gång per år. Stämman väljer föreningens styrelse och fastställer medlemsavgifterna.
Styrelsen
Styrelsen är föreningens beslutande organ när stämman inte är samlad. Styrelseledamöterna ska vara knutna till och medlemmar i föreningen eller vara enskilda stödmedlemmar.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet förbereder styrelsemöten och beslutar i frågor som kräver verkställighet mellan styrelsens möten. Styrelsen beslutar vilka som ska sitta i arbetsutskottet.

Verksamhetsledaren
Verksamhetsledaren ansvarar för den dagliga driften av föreningen. Verksamhetsledaren verkställer styrelsens beslut och ansvarar för projektansökningar och samordning av projekt. Verksamhetsledaren har arbetsledarrollen gentemot övriga anställda i föreningen.

Foto: Eddie Vega

Sammankallande i nätverken
Maria Larsson
Marla Miljödialog
Jag sammankallar nätverket Förebyggande av avfall och är miljökonsult med inriktning mot strategiskt miljöarbete. Jag bidrar till en hållbar utveckling genom att kombinera mina miljökunskaper med min kompetens inom processledning och ledarskap. På miljösidan har jag specialkompetens främst inom klimat, avfall och konsumtion. Jag arbetar med att genom förändrings- och dialogprocesser kombinera verksamhetsutveckling med att minska miljöpåverkan.

Kontaktuppgifter: maria.larsson@miljodialog.se
mobil: 070-297 31 55
Alice Nicolle
Länsstyrelsen Skåne

Jag sammankallar nätverket Jordbruk, skogsvård och landskapsvård och jobbar som disputerad limnolog (sötvattensbiolog) på Länsstyrelsens Fiske- och Vattenvårdsenhet. Våtmarker är en central del i mitt arbete – vi har alldeles för få av dem kvar i Skåne! Våtmarker gör stor nytta genom att rena vattnet och de är också hem för många olika djur- och växtarter. Jag har även en utbildning som landskapsekolog och är väldigt intresserad av frågor kring hur ett hållbart utnyttjande av landskapets alla olika delar kan se ut.

Kontaktuppgifter:
alice.nicolle@lansstyrelsen.se
010-224 12 16

Helena Nilsson
Hållbar Utveckling Skåne

Jag sammankallar nätverket Cradlenet.

Kontaktuppgifter:
helena.nilsson@hutskane.se
079-348 65 29

Styrelse
Elin Hasselberg, ordförande
Elin är projektledare på Miljöförvaltningen, Malmö stad och arbetar med lärande för hållbar utveckling och livsstilsfrågor med fokus på kunskapsspridning, nätverkande och samverkan kring lokala och globala samband och implementering på lokal nivå av FNs globala hållbarhetsmål.
Susanne Dahlberg, vice ordförande
Susanne arbetar som miljöstrateg på Länsstyrelsen Skåne. I arbetet ingår bland annat att följa upp miljömålen och att ta fram åtgärder för att nå miljömålen på regional nivå. Susanne arbetar med frågor som rör hållbar konsumtion, cirkulär ekonomi och Agenda 2030.
Johanna Alkan Ohlsson

Johanna Alkan Olsson är forskare och lärare i miljövetenskap på Lunds Universitet. Hennes forskning handlar om hållbar stadsutveckling och relationerna mellan stad och land framförallt gällande mat, vatten och grönstruktur. Hon är inblandad i kapacitetsutvecklingsprogram med fokus på att stötta offentlig sektor att bli mer hållbar och innovativ.

Per-Uno Alm

Per-Uno är sedan 2014 strateg för hållbar tillväxt på Sparbanken Syd och var med och startade miljöorganisationen Det Naturliga Steget. Under mer än 25 år har Per-Uno verkat som inspiratör och rådgivare inom hållbar utveckling till företagsledningar, kommuner, landsting, EUs miljökommissionär och svenska regeringen.

Anna Boo

Anna är stiftskonsulent för hållbar utveckling på Lunds stift, Svenska kyrkan. Hon arbetar strategiskt och operativt med hållbar utveckling, bland annat kring miljödiplomering, kulturarv och inköpsarbete. Annas bakgrund är en masterexamen i miljövetenskap från Lunds universitet och flera års arbete som forskningskoordinator för en stor forskningssatsning kring biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimat på Lunds universitet.

Carl-Magnus Carlsson

Carl-Magnus är filosofie magister i ekonomisk historia och programansvarig för kandidat- programmet Transport Management på Urbana studier vid Malmö Universitet där han också undervisar i Grön logistik, City logistik, Urban ekonomi, Transporter och hållbar utveckling och Transporternas roll i samhällsekonomin.

Linnea Folkesson
Linnea är projektledare och samordnare på enheten för Miljö och livsstil inom Helsingborgs stad. Hon arbetar med beteendepåverkan och för att lyfta engagemanget för stadens miljö- satsningar. Linnea har arbetat inom Helsingborgs stad sedan 2007 med de flesta frågor inom Agenda 2030, de senaste åren har fokus varit på hållbart resande.
Trevor Graham

Trevor arbetar med hållbar samhällsutveckling i Sverige och internationellt genom sitt företag Urbanisland. Han har tidigare arbetat på St Helena, en av världens mest isolerade öar efter många år i olika ledarroller för Malmö stads hållbarhetsarbete och organisationen Groundwork i UK. Trevor har alltid fokus på helhetslösningar som bygger natur- och sociala resurser och bidrar till en hållbar ekonomi.

Peter Groth
Peter är folkhälsostrateg på Region Skåne sedan 2005, enheten för miljö i Regional utveckling. Arbetsuppgifterna är kopplade till Folkhälso-beredningen med psykisk hälsa för unga och fysisk aktivet samt hälsofrämjande samhällsplanering. Utgår från det övergripande perspektivet i social hållbarhet med fokus på att knyta samman miljö- och hälsofaktorer med varandra.
Hugo Malm
Hugo Malm har arbetat med hållbarhet på olika sätt sen år 2000. Folkbildning är ett annat kall. De båda gifter sig i Holma folkhögskola som Hugo var med och startade. Skolan har hållbarhet och småskalig odling som sin profil. När skolan startade år 2016 var Hugo dess första rektor under två år. Han arbetar idag som lärare på kursen Ställ om samt på Allmän kurs.
Maja Manner

Maja är affärs- och hållbarhetsstrateg på AFRY. Hon är en van strateg och problemlösare med mångårig erfarenhet av såväl stora som små utvecklingsprojekt och -processer med koppling till hållbar samhällsutveckling. Maja arbetar ofta i sammanhang där samverkan står i fokus mellan offentligt, privat, akademi och civilsamhälle för att skapa synergier i mötet mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Lotte Melin
Lotte driver sedan 1991 en gård med dikor, slaktsvin och skog utanför Osby och har under många år varit förtroendevald i LRF. Hon var med när LRF startade sin miljösatsning “Sveriges bönder på väg mot världens renaste lantbruk” i mitten på 90-talet. Lantbruk och miljö hör ihop, det är lantbruket vi lever av. Jorden måste vårdas på rätt sätt för att kunna fortsätta brukas. Lantbruket och övriga samhället behöver mötas och det kan ske genom Hållbar Utveckling Skåne!
Rustan Nilsson
Rustan Nilsson arbetar som miljöpedagog på Sysav, ett miljöföretag i södra Skåne och håller till vardags föreläsningar och workshops, modererar och poddar kring temat Avfall, konsumtion och hållbar utveckling. Med våra sopor som utgångspunkt, utforskar Rustan vilka tankemönster som antingen hjälper eller stjälper utvecklingen mot det hållbara samhället.
Oscar Pelin
Oscar Pelin är utvecklingsstrateg och enhetschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamns kommun. Oscar har jobbat i flera år som projektledare i Malmö stad med fokus på stadsutveckling. Hans särskilda intresse för hållbar omställning inom samhällsbyggnad har tagit honom till Simrishamns kommun där han idag jobbar med att effektivisera och modernisera samhällsbyggnadsprocessen. Han är också chef för en administrativ och strategisk enhet som stöttar hela kedjan från idé till driftskede.
Anton Pettersson

Anton jobbar som gymnasielärare i Malmö. Han brinner för omställning genom folkbildning och är ideellt engagerad i både omställningsnätverket och nybildade SEELearning Sverige. Han tror på att folkbildning och omställningen till en hållbar värld går hand i hand eftersom de båda behöver utgå från lokala förutsättningar och relationsbyggande på gräsrotsnivå.

Föreningens bakgrund

Hållbar Utveckling Skåne bildades 1998 under namnet Agenda 21 – Forum Skåne. Syftet var att utgöra en mötesplats för de som arbetade med Agenda 21 och miljöfrågor. Föreningens arbete organiserades vid starten i olika nätverk och av de ursprungliga nätverken är ett aktivt idag; Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård. Hållbar Utveckling Skåne arbetar och har arbetat inom en mängd olika sakområden. Sedan 2003 driver föreningen förutom nätverk även projekt inom områden som demokrati, hållbart byggande, naturvård, våtmarker, Agenda 2030 och klimat-  och miljöanpassad offentlig upphandling. Genom omvärldsbevakning och input från medlemmar och styrelseledamöter identifieras intressanta områden varefter extern finansiering söks för att möjliggöra genomförandet. Projektfinansiering har kommit från EU, (Interreg och Mål II), Naturvårdsverket, Miljömålsrådet, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, EU2004-kommittén och flertalet skånska kommuner. Föreningens omsättning ligger runt två miljoner kronor.