Vi har lång erfarenhet
av arbete med hållbar utveckling

Hållbar Utveckling Skånes drivkraft är att bidra till lösningar på dagens och framtidens utmaningar. Vi är en brygga mellan alla samhällsaktörer – från offentlig sektor till näringsliv och akademi och vi driver projektverksamhet byggd på våra medlemmars engagemang. Vi är handlingskraftiga och generösa i vårt arbete med kunskapsspridning, samverkan och nätverkande. Vi tror på att om vi jobbar tillsammans så kommer vi att stärka Skånes sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet!

Vår vision och organisation

Föreningens vision:

Ett Skåne som är hållbart både ur en ekologisk, social och ekonomisk synvinkel. Vi skapar plats för samtal, lärande och möten som leder till steg på vägen mot ett hållbart Skåne. 

Föreningens organisation:

Styrelsen
Styrelsen är föreningens beslutande organ när stämman inte är samlad. Styrelseledamöterna ska vara knutna till och medlemmar i föreningen eller vara enskilda stödmedlemmar.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet förbereder styrelsemöten och beslutar i frågor som kräver verkställighet mellan styrelsens möten. Styrelsen beslutar vilka som ska sitta i arbetsutskottet.

Verksamhetsledaren
Verksamhetsledaren ansvarar för den dagliga driften av föreningen. Verksamhetsledaren verkställer styrelsens beslut och ansvarar för projektansökningar och samordning av projekt. Verksamhetsledaren har arbetsledarrollen gentemot övriga anställda i föreningen.

Föreningsstämman
Hållbar Utveckling Skånes högsta beslutande organ är föreningsstämman, som samlas en gång per år. Stämman väljer föreningens styrelse och fastställer medlemsavgifterna.

Foto: Eddie Vega

Sammankallande i nätverken
Maria Larsson
Marla Miljödialog

Jag sammankallar nätverket Förebyggande av avfall och är miljökonsult med inriktning mot strategiskt miljöarbete. Jag bidrar till en hållbar utveckling genom att kombinera mina miljökunskaper med min kompetens inom processledning och ledarskap. På miljösidan har jag specialkompetens främst inom klimat, avfall och konsumtion. Jag arbetar med att genom förändrings- och dialogprocesser kombinera verksamhetsutveckling med att minska miljöpåverkan.

Kontaktuppgifter:
maria.larsson@miljodialog.se
mobil: 070-297 31 55

Alice Nicolle
Länsstyrelsen Skåne

Jag sammankallar nätverket Skog, jordbruk, vatten tillsammans men min kollega Valentina Zülsdorff. Jag jobbar som disputerad limnolog (sötvattensbiolog) på Länsstyrelsens Fiske- och Vattenvårdsenhet. Våtmarker är en central del i mitt arbete – vi har alldeles för få av dem kvar i Skåne! Våtmarker gör stor nytta genom att rena vattnet och de är också hem för många olika djur- och växtarter. Jag har även en utbildning som landskapsekolog och är väldigt intresserad av frågor kring hur ett hållbart utnyttjande av landskapets alla olika delar kan se ut.

Kontaktuppgifter:
alice.nicolle@lansstyrelsen.se
010-224 12 16

Marja Boström
Hållbar Utveckling Skåne

Jag sammankallar nätverket Cradlenet Syd som är en plattform och mötesplats för alla intresserade av cirkulär ekonomi i Skåne, Blekinge och sydöstra Småland. Nätverket anordnar nätverksträffar i form av bland annat frukostmöten, föreläsningar och seminarier med syfte att sprida kunskap, inspiration och utbyta erfarenheter kring cirkulär ekonomi.

Jag håller också i nätverket Upphandlingserfarenheter Skåne där en Teams-plattform används för att dela tips, material och verktyg som hjälper när man ska upphandla. Huvudfokus är hållbarhet, men deltagarna utbyter också generell kunskap om upphandling. En gång i månaden träffas vi också digitalt för en kort avstämning. 

Båda nätverken drivs av Hållbar Utveckling Skåne där jag även jobbar som projektledare.

Kontaktuppgifter:
marja.bostrom@hutskane.se
070-767 11 03

Föreningens bakgrund

Hållbar Utveckling Skåne bildades 1998 under namnet Agenda 21 – Forum Skåne. Syftet var att utgöra en mötesplats för de som arbetade med Agenda 21 och miljöfrågor. Föreningens arbete organiserades vid starten i olika nätverk och av de ursprungliga nätverken är ett aktivt idag; Skog, jordbruk och vatten. Hållbar Utveckling Skåne arbetar och har arbetat inom en mängd olika sakområden. Sedan 2003 driver föreningen förutom nätverk även projekt inom områden som demokrati, hållbart byggande, naturvård, våtmarker, Agenda 2030 och klimat-  och miljöanpassad offentlig upphandling. Genom omvärldsbevakning och input från medlemmar och styrelseledamöter identifieras intressanta områden varefter extern finansiering söks för att möjliggöra genomförandet. Projektfinansiering har kommit från EU, (Interreg och Mål II), Naturvårdsverket, Miljömålsrådet, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, EU2004-kommittén och flertalet skånska kommuner. Föreningens omsättning ligger runt två miljoner kronor.