Vi har lång erfarenhet av arbete med hållbar utveckling

Hållbar Utveckling Skånes drivkraft är att bidra till lösningar på dagens och framtidens utmaningar. Vi är en brygga mellan alla samhällsaktörer – från offentlig sektor till näringsliv och akademi och vi driver projektverksamhet byggd på våra medlemmars engagemang. Vi är handlingskraftiga och generösa i vårt arbete med kunskapsspridning, samverkan och nätverkande. Vi tror på att om vi jobbar tillsammans så kommer vi att stärka Skånes sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet!

Vår vision och organisation

Föreningens vision:

Ett Skåne som är hållbart både ur en ekologisk, social och ekonomisk synvinkel. Vi skapar plats för samtal, lärande och möten som leder till steg på vägen mot ett hållbart Skåne. 

Föreningens organisation:

Föreningsstämman
Hållbar Utveckling Skånes högsta beslutande organ är föreningsstämman, som samlas en gång per år. Stämman väljer föreningens styrelse och fastställer medlemsavgifterna.
Styrelsen
Styrelsen är föreningens beslutande organ när stämman inte är samlad. Styrelseledamöterna ska vara knutna till och medlemmar i föreningen eller vara enskilda stödmedlemmar.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet förbereder styrelsemöten och beslutar i frågor som kräver verkställighet mellan styrelsens möten. Styrelsen beslutar vilka som ska sitta i arbetsutskottet.

Verksamhetsledaren
Verksamhetsledaren ansvarar för den dagliga driften av föreningen. Verksamhetsledaren verkställer styrelsens beslut och ansvarar för projektansökningar och samordning av projekt. Verksamhetsledaren har arbetsledarrollen gentemot övriga anställda i föreningen.

Foto: Eddie Vega

Sammankallande i nätverken
Maria Larsson
Marla Miljödialog
Jag sammankallar nätverket Förebyggande av avfall och är miljökonsult med inriktning mot strategiskt miljöarbete. Jag bidrar till en hållbar utveckling genom att kombinera mina miljökunskaper med min kompetens inom processledning och ledarskap. På miljösidan har jag specialkompetens främst inom klimat, avfall och konsumtion. Jag arbetar med att genom förändrings- och dialogprocesser kombinera verksamhetsutveckling med att minska miljöpåverkan.

Kontaktuppgifter: maria.larsson@miljodialog.se
mobil: 070-297 31 55
Alice Nicolle
Länsstyrelsen Skåne

Jag sammankallar nätverket Jordbruk, skogsvård och landskapsvård och jobbar som disputerad limnolog (sötvattensbiolog) på Länsstyrelsens Fiske- och Vattenvårdsenhet. Våtmarker är en central del i mitt arbete – vi har alldeles för få av dem kvar i Skåne! Våtmarker gör stor nytta genom att rena vattnet och de är också hem för många olika djur- och växtarter. Jag har även en utbildning som landskapsekolog och är väldigt intresserad av frågor kring hur ett hållbart utnyttjande av landskapets alla olika delar kan se ut.

Kontaktuppgifter:
alice.nicolle@lansstyrelsen.se
010-224 12 16

Marja Boström
Hållbar Utveckling Skåne
Jag sammankallar nätverket Cradlenet. Kontaktuppgifter: marja.bostrom@hutskane.se
070-767 11 03
Styrelse
Elin Hasselberg,
ordförande
Elin är projektledare på Miljöförvaltningen, Malmö stad och arbetar med lärande för hållbar utveckling och livsstilsfrågor med fokus på kunskapsspridning, nätverkande och samverkan kring lokala och globala samband och implementering på lokal nivå av FNs globala hållbarhetsmål.
Susanne Dahlberg, vice ordförande
Susanne arbetar som miljöstrateg på Länsstyrelsen Skåne. I arbetet ingår bland annat att följa upp miljömålen och att ta fram åtgärder för att nå miljömålen på regional nivå. Susanne arbetar med frågor som rör hållbar konsumtion, cirkulär ekonomi och Agenda 2030.
Carl-Magnus Carlsson

Carl-Magnus är filosofie magister i ekonomisk historia och programansvarig för kandidat- programmet Transport Management på Urbana studier vid Malmö Universitet där han också undervisar i Grön logistik, City logistik, Urban ekonomi, Transporter och hållbar utveckling och Transporternas roll i samhällsekonomin.

Linnea Folkesson

Linnea är klimat- och miljöstrateg i Lomma kommun. Hon arbetar med kommunens klimat- och energiplan och övergripande med miljöfrågor. Linnea har tidigare arbetat inom Helsingborgs stad under flera år har jobbat med de flesta av de miljörelaterade frågor inom Agenda 2030.

Trevor Graham

Trevor arbetar med hållbar samhällsutveckling i Sverige och internationellt genom sitt företag Urbanisland. Han har tidigare arbetat på St Helena, en av världens mest isolerade öar efter många år i olika ledarroller för Malmö stads hållbarhetsarbete och organisationen Groundwork i UK. Trevor har alltid fokus på helhetslösningar som bygger natur- och sociala resurser och bidrar till en hållbar ekonomi.

SofiaMattsson
Sofia Mattsson

Sofia är miljö- och barnrättstrateg i Helsingborgs stad. Hon arbetar med stadens egen miljöpåverkan för att uppfylla styrdokument och Agenda 2030. Sofia arbetar med allt från hållbara livsmedel, hållbart byggande, fasa ut fossil plast, grönare skolgårdar och ett lokalt Parisavtal till att lyfta barnens röst kring miljö- och klimatfrågan.

Per-Uno Alm
Per-Uno Alm

Per-Uno är sedan 2014 strateg för hållbar tillväxt på Sparbanken Syd och var med och startade miljöorganisationen Det Naturliga Steget. Under mer än 25 år har Per-Uno verkat som inspiratör och rådgivare inom hållbar utveckling till företagsledningar, kommuner, landsting, EUs miljökommissionär och svenska regeringen.

Anna Boo

Anna är stiftskonsulent för hållbar utveckling på Lunds stift, Svenska kyrkan. Hon arbetar strategiskt och operativt med hållbar utveckling, bland annat kring miljödiplomering, kulturarv och inköpsarbete. Annas bakgrund är en masterexamen i miljövetenskap från Lunds universitet och flera års arbete som forskningskoordinator för en stor forskningssatsning kring biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimat på Lunds universitet.

Lotte Melin
Lotte driver sedan 1991 en gård med dikor, slaktsvin och skog utanför Osby och har under många år varit förtroendevald i LRF. Hon var med när LRF startade sin miljösatsning ”Sveriges bönder på väg mot världens renaste lantbruk” i mitten på 90-talet. Lantbruk och miljö hör ihop, det är lantbruket vi lever av. Jorden måste vårdas på rätt sätt för att kunna fortsätta brukas. Lantbruket och övriga samhället behöver mötas och det kan ske genom Hållbar Utveckling Skåne!
Maja Manner

Maja är affärs- och hållbarhetsstrateg på AFRY. Hon är en van strateg och problemlösare med mångårig erfarenhet av såväl stora som små utvecklingsprojekt och -processer med koppling till hållbar samhällsutveckling. Maja arbetar ofta i sammanhang där samverkan står i fokus mellan offentligt, privat, akademi och civilsamhälle för att skapa synergier i mötet mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Rustan Nilsson
Rustan Nilsson arbetar som miljöpedagog på Sysav, ett miljöföretag i södra Skåne och håller till vardags föreläsningar och workshops, modererar och poddar kring temat Avfall, konsumtion och hållbar utveckling. Med våra sopor som utgångspunkt, utforskar Rustan vilka tankemönster som antingen hjälper eller stjälper utvecklingen mot det hållbara samhället.
AlbinBalthasar
Albin Balthasar

Albin är projektutvecklare på Fridhems folkhögskola där han leder arbetet med Myllret, en nätverksorganisation som bygger plattformar för spontanorganisering och krisberedskap i frågor som rör hållbar utveckling, livslångt lärande och social innovation. Albin är utbildad kulturproducent och har i femton år arbetat med små och stora tvärsektoriella och tvärdisciplinära projekt.

Screenshot 2022-05-17 at 14.28.22
Juliana Dänhardt

Juliana arbetar som forskningskoordinator vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet. Hon fokuserar på att stärka samverkan mellan forskning och samhället i ämnen som relaterar till hållbar markanvändning, klimat och biologisk mångfald. Juliana har en bakgrund som forskare i zooekologi, där hon främst har undersökt hur jordbrukspolitiska styrmedel och lantbrukarnas beslut påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster i odlingslandskap.

Föreningens bakgrund

Hållbar Utveckling Skåne bildades 1998 under namnet Agenda 21 – Forum Skåne. Syftet var att utgöra en mötesplats för de som arbetade med Agenda 21 och miljöfrågor. Föreningens arbete organiserades vid starten i olika nätverk och av de ursprungliga nätverken är ett aktivt idag; Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård. Hållbar Utveckling Skåne arbetar och har arbetat inom en mängd olika sakområden. Sedan 2003 driver föreningen förutom nätverk även projekt inom områden som demokrati, hållbart byggande, naturvård, våtmarker, Agenda 2030 och klimat-  och miljöanpassad offentlig upphandling. Genom omvärldsbevakning och input från medlemmar och styrelseledamöter identifieras intressanta områden varefter extern finansiering söks för att möjliggöra genomförandet. Projektfinansiering har kommit från EU, (Interreg och Mål II), Naturvårdsverket, Miljömålsrådet, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, EU2004-kommittén och flertalet skånska kommuner. Föreningens omsättning ligger runt två miljoner kronor.