Kansli
Helena Thelander, verksamhetsledare
helena.thelander@hutskane.se
tel: 070-893 11 03
Helena Nilsson, projektledare
helena.nilsson@hutskane.se
tel: 079-348 65 29
Marja Boström, projektledare
marja.bostrom@hutskane.se
tel: 070-767 11 03
sonia denkiewicz
Sonia Denkiewicz, projektledare
sonia.denkiewicz@hutskane.se
tel: 076-022 55 31
Jenny Thomé, ekonomiansvarig
Kristina Hambitzer, grafisk formgivare
kristina.hambitzer@hutskane.se
tel: 073-832 47 45
Styrelse
Elin Hasselberg, ordförande
Elin är projektledare på Miljöförvaltningen, Malmö stad och arbetar med lärande för hållbar utveckling och livsstilsfrågor med fokus på kunskapsspridning, nätverkande och samverkan kring lokala och globala samband och implementering på lokal nivå av FNs globala hållbarhetsmål.
Susanne Dahlberg, vice ordförande
Susanne arbetar som miljöstrateg på Länsstyrelsen Skåne. I arbetet ingår bland annat att följa upp miljömålen och att ta fram åtgärder för att nå miljömålen på regional nivå. Susanne arbetar med frågor som rör hållbar konsumtion, cirkulär ekonomi och Agenda 2030.
Johanna Alkan Ohlsson

Johanna Alkan Olsson är forskare och lärare i miljövetenskap på Lunds Universitet. Hennes forskning handlar om hållbar stadsutveckling och relationerna mellan stad och land framförallt gällande mat, vatten och grönstruktur. Hon är inblandad i kapacitetsutvecklingsprogram med fokus på att stötta offentlig sektor att bli mer hållbar och innovativ.

Per-Uno Alm

Per-Uno är sedan 2014 strateg för hållbar tillväxt på Sparbanken Syd och var med och startade miljöorganisationen Det Naturliga Steget. Under mer än 25 år har Per-Uno verkat som inspiratör och rådgivare inom hållbar utveckling till företagsledningar, kommuner, landsting, EUs miljökommissionär och svenska regeringen.

Anna Boo

Anna är stiftskonsulent för hållbar utveckling på Lunds stift, Svenska kyrkan. Hon arbetar strategiskt och operativt med hållbar utveckling, bland annat kring miljödiplomering, kulturarv och inköpsarbete. Annas bakgrund är en masterexamen i miljövetenskap från Lunds universitet och flera års arbete som forskningskoordinator för en stor forskningssatsning kring biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimat på Lunds universitet.

Carl-Magnus Carlsson

Carl-Magnus är filosofie magister i ekonomisk historia och programansvarig för kandidat- programmet Transport Management på Urbana studier vid Malmö Universitet där han också undervisar i Grön logistik, City logistik, Urban ekonomi, Transporter och hållbar utveckling och Transporternas roll i samhällsekonomin.

Linnea Folkesson

Linnea är klimat- och miljöstrateg i Lomma kommun. Hon arbetar med kommunens klimat- och energiplan och övergripande med miljöfrågor. Linnea har tidigare arbetat inom Helsingborgs stad under flera år har jobbat med de flesta av de miljörelaterade frågor inom Agenda 2030.

Trevor Graham

Trevor arbetar med hållbar samhällsutveckling i Sverige och internationellt genom sitt företag Urbanisland. Han har tidigare arbetat på St Helena, en av världens mest isolerade öar efter många år i olika ledarroller för Malmö stads hållbarhetsarbete och organisationen Groundwork i UK. Trevor har alltid fokus på helhetslösningar som bygger natur- och sociala resurser och bidrar till en hållbar ekonomi.

Peter Groth
Peter är folkhälsostrateg på Region Skåne sedan 2005, enheten för miljö i Regional utveckling. Arbetsuppgifterna är kopplade till Folkhälso-beredningen med psykisk hälsa för unga och fysisk aktivet samt hälsofrämjande samhällsplanering. Utgår från det övergripande perspektivet i social hållbarhet med fokus på att knyta samman miljö- och hälsofaktorer med varandra.
Hugo Malm
Hugo Malm har arbetat med hållbarhet på olika sätt sen år 2000. Folkbildning är ett annat kall. De båda gifter sig i Holma folkhögskola som Hugo var med och startade. Skolan har hållbarhet och småskalig odling som sin profil. När skolan startade år 2016 var Hugo dess första rektor under två år. Han arbetar idag som lärare på kursen Ställ om samt på Allmän kurs.
Maja Manner

Maja är affärs- och hållbarhetsstrateg på AFRY. Hon är en van strateg och problemlösare med mångårig erfarenhet av såväl stora som små utvecklingsprojekt och -processer med koppling till hållbar samhällsutveckling. Maja arbetar ofta i sammanhang där samverkan står i fokus mellan offentligt, privat, akademi och civilsamhälle för att skapa synergier i mötet mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Lotte Melin
Lotte driver sedan 1991 en gård med dikor, slaktsvin och skog utanför Osby och har under många år varit förtroendevald i LRF. Hon var med när LRF startade sin miljösatsning “Sveriges bönder på väg mot världens renaste lantbruk” i mitten på 90-talet. Lantbruk och miljö hör ihop, det är lantbruket vi lever av. Jorden måste vårdas på rätt sätt för att kunna fortsätta brukas. Lantbruket och övriga samhället behöver mötas och det kan ske genom Hållbar Utveckling Skåne!
Rustan Nilsson
Rustan Nilsson arbetar som miljöpedagog på Sysav, ett miljöföretag i södra Skåne och håller till vardags föreläsningar och workshops, modererar och poddar kring temat Avfall, konsumtion och hållbar utveckling. Med våra sopor som utgångspunkt, utforskar Rustan vilka tankemönster som antingen hjälper eller stjälper utvecklingen mot det hållbara samhället.
Oscar Pelin
Oscar Pelin är utvecklingsstrateg och enhetschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamns kommun. Oscar har jobbat i flera år som projektledare i Malmö stad med fokus på stadsutveckling. Hans särskilda intresse för hållbar omställning inom samhällsbyggnad har tagit honom till Simrishamns kommun där han idag jobbar med att effektivisera och modernisera samhällsbyggnadsprocessen. Han är också chef för en administrativ och strategisk enhet som stöttar hela kedjan från idé till driftskede.
Anton Pettersson
Anton jobbar som gymnasielärare i Malmö. Han brinner för omställning genom folkbildning och är ideellt engagerad i både omställningsnätverket och nybildade SEELearning Sverige. Han tror på att folkbildning och omställningen till en hållbar värld går hand i hand eftersom de båda behöver utgå från lokala förutsättningar och relationsbyggande på gräsrotsnivå.